79.和大怨必有馀怨,安可以为善。和大怨必有馀怨,安可以为善。 hé dà yuàn bì yǒu yú yuàn , ān kě yǐ wéi shàn 。

是以圣人执左契,而不责于人。 shì yǐ shèng rén zhí zuǒ qì , ér bù zé yú rén 。

有德司契,无德司彻。 yǒu dé sī qì , wú dé sī chè 。

天道无亲常与善人。 tiān dào wú qīn cháng yǔ shàn rén 。

results matching ""

    No results matching ""