71.知不知上,不知知病。知不知上,不知知病。 zhī bù zhī shàng , bù zhī zhī bìng 。

夫唯病病,是以不病。 fū wéi bìng bìng , shì yǐ bù bìng 。

圣人不病,以其病病。 shèng rén bù bìng , yǐ qí bìng bìng 。

夫唯病病,是以不病。 fū wéi bìng bìng , shì yǐ bù bìng 。

results matching ""

    No results matching ""