02.天下皆知美之为美,斯恶矣;天下皆知美之为美,斯恶矣; tiān xià jiē zhī měi zhī wèi měi , sī è yǐ ;

皆知善之为善,斯不善已。 jiē zhī shàn zhī wéi shàn , sī bù shàn yǐ 。

故有无相生,难易相成; gù yǒu wú xiāng shēng , nán yì xiāng chéng ;

长短相形,高下相倾; cháng duǎn xiāng xíng , gāo xià xiāng qīng ;

音声相和,前后相随。 yīn shēng xiāng hè , qián hòu xiāng suí 。

是以圣人处无为之事,行不言之教。 shì yǐ shèng rén chù wú wéi zhī shì , xíng bù yán zhī jiào 。

万物作焉而不辞。 wàn wù zuò yān ér bù cí 。

生而不有,为而不恃,功成而弗居。 shēng ér bù yǒu , wéi ér bù shì , gōng chéng ér fú jū 。

夫唯弗居,是以不去。 fū wéi fú jū , shì yǐ bù qù 。

results matching ""

    No results matching ""