27.善行无辙迹。善行无辙迹。 shàn xíng wú zhé jī 。

善言无瑕谪。 shàn yán wú xiá zhé 。

善数不用筹策。 shàn shù bù yòng chóu cè 。

善闭无关楗而不可开。 shàn bì wú guān jiàn ér bù kě kāi 。

善结无绳约而不可解。 shàn jié wú shéng yuē ér bù kě jiě 。

是以圣人常善救人,故无弃人。 shì yǐ shèng rén cháng shàn jiù rén , gù wú qì rén 。

常善救物,故无弃物。 cháng shàn jiù wù , gù wú qì wù 。

是谓袭明。 shì wèi xí míng 。

故善人者不善人之师。 gù shàn rén zhě bù shàn rén zhī shī 。

不善人者善人之资。 bù shàn rén zhě shàn rén zhī zī 。

不贵其师、不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。 bù guì qí shī 、 bù ài qí zī , suī zhì dà mí , shì wèi yào miào 。

results matching ""

    No results matching ""