31.夫佳兵者不祥之器,物或恶之,故有道者不处。夫佳兵者不祥之器,物或恶之,故有道者不处。 fū jiā bīng zhě bù xiáng zhī qì , wù huò è zhī , gù yǒu dào zhě bù chǔ 。

君子居则贵左,用兵则贵右。 jūn zǐ jū zé guì zuǒ , yòng bīng zé guì yòu 。

兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。 bīng zhě bù xiáng zhī qì , fēi jūn zǐ zhī qì , bù dé yǐ ér yòng zhī , tián dàn wèi shàng 。

胜而不美,而美之者,是乐杀人。 shèng ér bù měi , ér měi zhī zhě , shì lè shā rén 。

夫乐杀人者,则不可得志于天下矣。 fū lè shā rén zhě , zé bù kě dé zhì yú tiān xià yǐ 。

吉事尚左,凶事尚右。 jí shì shàng zuǒ , xiōng shì shàng yòu 。

偏将军居左,上将军居右。 piān jiàng jūn jū zuǒ , shàng jiàng jūn jū yòu 。

言以丧礼处之。 yán yǐ sāng lǐ chù zhī 。

杀人之众,以悲哀泣之,战胜以丧礼处之。 shā rén zhī zhòng , yǐ bēi āi qì zhī , zhàn shèng yǐ sāng lǐ chù zhī 。

results matching ""

    No results matching ""