49.圣人无常心。圣人无常心。 shèng rén wú cháng xīn 。

以百姓心为心。 yǐ bǎi xìng xīn wèi xīn 。

善者吾善之。 shàn zhě wú shàn zhī 。

不善者吾亦善之,德善。 bù shàn zhě wú yì shàn zhī , dé shàn 。

信者吾信之。 xìn zhě wú xìn zhī 。

不信者吾亦信之,德信。 bù xìn zhě wú yì xìn zhī , dé xìn 。

圣人在天下,歙歙焉,为天下浑其心。 shèng rén zài tiān xià , shè shè yān , wèi tiān xià hún qí xīn 。

百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。 bǎi xìng jiē zhù qí ěr mù , shèng rén jiē hái zhī 。

results matching ""

    No results matching ""