70.吾言甚易知、甚易行。吾言甚易知、甚易行。 wú yán shén yì zhī 、 shén yì xíng 。

天下莫能知、莫能行。 tiān xià mò néng zhī 、 mò néng xíng 。

言有宗、事有君。 yán yǒu zōng 、 shì yǒu jūn 。

夫唯无知,是以我不知。 fū wéi wú zhī , shì yǐ wǒ bù zhī 。

知我者希,则我者贵。 zhī wǒ zhě xī , zé wǒ zhě guì 。

是以圣被褐怀玉。 shì yǐ shèng pī hè huái yù 。

results matching ""

    No results matching ""