68.善为士者不武。善为士者不武。 shàn wèi shì zhě bù wǔ 。

善战者不怒。 shàn zhàn zhě bù nù 。

善胜敌者不与。 shàn shèng dí zhě bù yǔ 。

善用人者为之下。 shàn yòng rén zhě wèi zhī xià 。

是谓不争之德。 shì wèi bù zhēng zhī dé 。

是谓用人之力。 shì wèi yòng rén zhī lì 。

是谓配天之极。 shì wèi pèi tiān zhī jí 。

results matching ""

    No results matching ""