12.五色令人目盲;五色令人目盲; wǔ sè lìng rén mù máng ;

五音令人耳聋; wǔ yīn lìng rén ěr lóng ;

五味令人口爽; wǔ wèi lìng rén kǒu shuǎng ;

驰骋畋猎令人心发狂; chí chěng tián liè lìng rén xīn fā kuáng ;

难得之货令人行妨。 nán de zhī huò lìng rén xíng fáng 。

是以圣人,为腹不为目,故去彼取此。 shì yǐ shèng rén , wéi fù bù wéi mù , gù qù bǐ qǔ cǐ 。

results matching ""

    No results matching ""