50.出生入死。出生入死。 chū shēng rù sǐ 。

生之徒,十有三。 shēng zhī tú , shí yǒu sān 。

死之徒,十有三。 sǐ zhī tú , shí yǒu sān 。

人之生,动之于死地,亦十有三。 rén zhī shēng , dòng zhī yú sǐ dì , yì shí yǒu sān 。

夫何故? fū hé gù ?

以其生生之厚。 yǐ qí shēng shēng zhī hòu 。

盖闻善摄生者,陆行不遇凶虎,入军不被甲兵。 gài wén shàn shè shēng zhě , lù xíng bù yù xiōng hǔ , rù jūn bù bèi jiǎ bīng 。

凶无所投其角。 xiōng wú suǒ tóu qí jiǎo 。

虎无所用其爪。 hǔ wú suǒ yòng qí zhǎo 。

兵无所容其刃。 bīng wú suǒ róng qí rèn 。

夫何故? fū hé gù ?

以其无死地。 yǐ qí wú sǐ dì 。

results matching ""

    No results matching ""