72.民不畏威,则大威至。民不畏威,则大威至。 mín bù wèi wēi , zé dà wēi zhì 。

无狎其所居,无厌其所生。 wú xiá qí suǒ jū , wú yàn qí suǒ shēng 。

夫唯不厌,是以不厌。 fū wéi bù yàn , shì yǐ bù yàn 。

是以圣人自知不自见。 shì yǐ shèng rén zì zhī bù zì jiàn 。

自爱不自贵。 zì ài bù zì guì 。

故去彼取此。 gù qù bǐ qǔ cǐ 。

results matching ""

    No results matching ""