10.载营魄抱一,能无离乎?载营魄抱一,能无离乎? zài yíng pò bào yī , néng wú lí hū ?

专气致柔,能如婴儿乎? zhuān qì zhì róu , néng rú yīng ér hū ?

涤除玄览,能无疵乎? dí chú xuán lǎn , néng wú cī hū ?

爱国治民,能无为乎? ài guó zhì mín , néng wú wéi hū ?

天门开阖,能为雌乎? tiān mén kāi hé , néng wéi cí hū ?

明白四达,能无知乎。 míng bái sì dá , néng wú zhī hū 。

results matching ""

    No results matching ""