08.上善若水。上善若水。 shàng shàn ruò shuǐ 。

水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。 shuǐ shàn lì wàn wù ér bù zhēng , chù zhòng rén zhī suǒ è , gù jǐ yú dào 。

居善地,心善渊; jū shàn dì , xīn shàn yuān ;

与善仁,言善信; yǔ shàn rén , yán shàn xìn ;

正善治,事善能,动善时。 zhèng shàn zhì , shì shàn néng , dòng shàn shí 。

夫唯不争,故无尤。 fū wéi bù zhēng , gù wú yóu 。

results matching ""

    No results matching ""