76.人之生也柔弱,其死也坚强。人之生也柔弱,其死也坚强。 rén zhī shēng yě róu ruò , qí sǐ yě jiān qiáng 。

草木之生也柔脆,其死也枯藁。 cǎo mù zhī shēng yě róu cuì , qí sǐ yě kū gǎo 。

故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。 gù jiān qiáng zhě sǐ zhī tú , róu ruò zhě shēng zhī tú 。

是以兵强则灭,木强则折。 shì yǐ bīng qiáng zé miè , mù jiàng zé zhé 。

强大处下,柔弱处上。 qiáng dà chù xià , róu ruò chù shàng 。

results matching ""

    No results matching ""