58.其政闷闷,其民淳淳。其政闷闷,其民淳淳。 qí zhèng mèn mèn , qí mín chún chún 。

其政察察,其民缺缺。 qí zhèng chá chá , qí mín quē quē 。

祸尚福之所倚。 huò shàng fú zhī suǒ yǐ 。

福尚祸之所伏。 fú shàng huò zhī suǒ fú 。

孰知其极,其无正。 shú zhī qí jí , qí wú zhèng 。

正复为奇,善复为妖。 zhèng fù wèi qí , shàn fù wèi yāo 。

人之迷其日固久。 rén zhī mí qí rì gù jiǔ 。

是以圣人方而不割。 shì yǐ shèng rén fāng ér bù gē 。

廉而不刿。 lián ér bù guì 。

直而不肆。 zhí ér bù sì 。

光而不耀。 guāng ér bù yào 。

results matching ""

    No results matching ""