55.含德之厚比于赤子。含德之厚比于赤子。 hán dé zhī hòu bǐ yú chì zǐ 。

毒虫不螫,猛兽不据,攫鸟不抟。 dú chóng bù shì , měng shòu bù jù , jué niǎo bù tuán 。

骨弱筋柔而握固。 gǔ ruò jīn róu ér wò gù 。

未知牝牡之合而全作,精之至也。 wèi zhī pìn mǔ zhī hé ér quán zuò , jīng zhī zhì yě 。

终日号而不嗄,和之至也。 zhōng rì hào ér bù á , hé zhī zhì yě 。

知和曰常。 zhī hé yuē cháng 。

知常曰明。 zhī cháng yuē míng 。

益生曰祥。 yì shēng yuē xiáng 。

心使气曰强。 xīn shǐ qì yuē qiáng 。

物壮则老。 wù zhuàng zé lǎo 。

谓之不道,不道早已。 wèi zhī bù dào , bù dào zǎo yǐ 。

results matching ""

    No results matching ""