21.孔德之容惟道是从。孔德之容惟道是从。 kǒng dé zhī róng wéi dào shì cóng 。

道之为物惟恍惟惚。 dào zhī wèi wù wéi huǎng wéi hū 。

惚兮恍兮其中有象。 hū xī huǎng xī qí zhōng yǒu xiàng 。

恍兮惚兮其中有物。 huǎng xī hū xī qí zhōng yǒu wù 。

窈兮冥兮其中有精。 yǎo xī míng xī qí zhōng yǒu jīng 。

其精甚真。 qí jīng shén zhēn 。

其中有信。 qí zhōng yǒu xìn 。

自古及今,其名不去以阅众甫。 zì gǔ jí jīn , qí míng bù qù yǐ yuè zhòng fǔ 。

吾何以知众甫之状哉! wú hé yǐ zhī zhòng fǔ zhī zhuàng zāi !

以此。 yǐ cǐ 。

results matching ""

    No results matching ""