25.有物混成先天地生。有物混成先天地生。 yǒu wù hùn chéng xiān tiān dì shēng 。

寂兮寥兮独立不改,周行而不殆,可以为天下母。 jì xī liáo xī dú lì bù gǎi , zhōu xíng ér bù dài , kě yǐ wéi tiān xià mǔ 。

吾不知其名,强字之曰道。 wú bù zhī qí míng , qiáng zì zhī yuē dào 。

强为之名曰大。 qiáng wèi zhī míng yuē dà 。

大曰逝,逝曰远,远曰反。 dà yuē shì , shì yuē yuǎn , yuǎn yuē fǎn 。

故道大、天大、地大、人亦大。 gù dào dà 、 tiān dà 、 dì dà 、 rén yì dà 。

域中有大,而人居其一焉。 yù zhōng yǒu dà , ér rén jū qí yī yān 。

人法地,地法天,天法道,道法自然。 rén fǎ dì , dì fǎ tiān , tiān fǎ dào , dào fǎ zì rán 。

results matching ""

    No results matching ""