64.其安易持,其未兆易谋。其安易持,其未兆易谋。 qí ān yì chí , qí wèi zhào yì móu 。

其脆易泮,其微易散。 qí cuì yì pàn , qí wēi yì sàn 。

为之于未有,治之于未乱。 wèi zhī yú wèi yǒu , zhì zhī yú wèi luàn 。

合抱之木生于毫末。 hé bào zhī mù shēng yú háo mò 。

九层之台起于累土。 jiǔ céng zhī tái qǐ yú lèi tǔ 。

千里之行始于足下。 qiān lǐ zhī xíng shǐ yú zú xià 。

为者败之,执者失之。 wèi zhě bài zhī , zhí zhě shī zhī 。

是以圣人无为故无败,无执故无失。 shì yǐ shèng rén wú wéi gù wú bài , wú zhí gù wú shī 。

民之从事常于几成而败之。 mín zhī cóng shì cháng yú jǐ chéng ér bài zhī 。

慎终如始则无败事。 shèn zhōng rú shǐ zé wú bài shì 。

是以圣人欲不欲,不贵难得之货。 shì yǐ shèng rén yù bù yù , bù guì nán de zhī huò 。

学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。 xué bù xué , fù zhòng rén zhī suǒ guò , yǐ fǔ wàn wù zhī zì rán ér bù gǎn wéi 。

results matching ""

    No results matching ""