57.以正治国,以奇用兵,以无事取天下。以正治国,以奇用兵,以无事取天下。 yǐ zhèng zhì guó , yǐ qí yòng bīng , yǐ wú shì qǔ tiān xià 。

吾何以知其然哉? wú hé yǐ zhī qí rán zāi ?

以此。 yǐ cǐ 。

天下多忌讳而民弥贫。 tiān xià duō jì huì ér mín mí pín 。

民多利器国家滋昏。 mín duō lì qì guó jiā zī hūn 。

人多伎巧奇物泫起。 rén duō jì qiǎo qí wù xuàn qǐ 。

法令滋彰盗贼多有。 fǎ lìng zī zhāng dào zéi duō yǒu 。

故圣人云我无为而民自化。 gù shèng rén yún wǒ wú wéi ér mín zì huà 。

我好静而民自正。 wǒ hǎo jìng ér mín zì zhèng 。

我无事而民自富。 wǒ wú shì ér mín zì fù 。

我无欲而民自朴。 wǒ wú yù ér mín zì pǔ 。

results matching ""

    No results matching ""