52.天下有始,以为天下母。天下有始,以为天下母。 tiān xià yǒu shǐ , yǐ wéi tiān xià mǔ 。

既得其母,以知其子。 jì dé qí mǔ , yǐ zhī qí zi 。

既知其子,复守其母,没身不殆。 jì zhī qí zi , fù shǒu qí mǔ , méi shēn bù dài 。

塞其兑,闭其门,终身不勤。 sāi qí duì , bì qí mén , zhōng shēn bù qín 。

开其兑,济其事,终身不救。 kāi qí duì , jì qí shì , zhōng shēn bù jiù 。

见其小曰明,守柔曰强。 jiàn qí xiǎo yuē míng , shǒu róu yuē qiáng 。

用其光,复归其明,无遗身殃。 yòng qí guāng , fù guī qí míng , wú yí shēn yāng 。

是为习常。 shì wèi xí cháng 。

results matching ""

    No results matching ""