13.宠辱若惊,贵大患若身。宠辱若惊,贵大患若身。 chǒng rǔ ruò jīng , guì dà huàn ruò shēn 。

何谓宠辱若惊? hé wèi chǒng rǔ ruò jīng ?

宠为下。 chǒng wéi xià 。

得之若惊失之若惊是谓宠辱若惊。 dé zhī ruò jīng shī zhī ruò jīng shì wèi chǒng rǔ ruò jīng 。

何谓贵大患若身? hé wèi guì dà huàn ruò shēn ?

吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患。 wú suǒ yǐ yǒu dà huàn zhě , wèi wú yǒu shēn , jí wú wú shēn , wú yǒu hé huàn 。

故贵以身为天下,若可寄天下。 gù guì yǐ shēn wéi tiān xià , ruò kě jì tiān xià 。

爱以身为天下,若可托天下。 ài yǐ shēn wéi tiān xià , ruò kě tuō tiān xià 。

results matching ""

    No results matching ""