36.将欲歙之,必固张之。将欲歙之,必固张之。 jiāng yù shè zhī , bì gù zhāng zhī 。

将欲弱之,必固强之。 jiāng yù ruò zhī , bì gù qiáng zhī 。

将欲废之,必固兴之。 jiāng yù fèi zhī , bì gù xìng zhī 。

将欲取之,必固与之。 jiāng yù qǔ zhī , bì gù yǔ zhī 。

是谓微明。 shì wèi wēi míng 。

柔弱胜刚强。 róu ruò shèng gāng qiáng 。

鱼不可脱于渊,国之利器不可以示人。 yú bù kě tuō yú yuān , guó zhī lì qì bù kě yǐ shì rén 。

results matching ""

    No results matching ""