75.民之饥以其上食税之多,是以饥。民之饥以其上食税之多,是以饥。 mín zhī jī yǐ qí shàng shí shuì zhī duō , shì yǐ jī 。

民之难治以其上之有为,是以难治。 mín zhī nán zhì yǐ qí shàng zhī yǒu wéi , shì yǐ nán zhì 。

民之轻死以其求生之厚,是以轻死。 mín zhī qīng sǐ yǐ qí qiú shēng zhī hòu , shì yǐ qīng sǐ 。

夫唯无以生为者,是贤于贵生。 fū wéi wú yǐ shēng wèi zhě , shì xián yú guì shēng 。

results matching ""

    No results matching ""