15.古之善为士者,微妙玄通,深不可识。古之善为士者,微妙玄通,深不可识。 gǔ zhī shàn wèi shì zhě , wēi miào xuán tōng , shēn bù kě shí 。

夫唯不可识,故强为之容。 fū wéi bù kě shí , gù qiáng wèi zhī róng 。

豫兮若冬涉川; yù xī ruò dōng shè chuān ;

犹兮若畏四邻; yóu xī ruò wèi sì lín ;

俨兮其若容; yǎn xī qí ruò róng ;

涣兮若冰之将释; huàn xī ruò bīng zhī jiāng shì ;

敦兮其若朴; dūn xī qí ruò pǔ ;

旷兮其若谷; kuàng xī qí ruò gǔ ;

混兮其若浊; hùn xī qí ruò zhuó ;

澹兮其若海; dàn xī qí ruò hǎi ;

飉兮若无止。 liáo xī ruò wú zhǐ 。

孰能浊以静之徐清。 shú néng zhuó yǐ jìng zhī xú qīng 。

孰能安以动之徐生。 shú néng ān yǐ dòng zhī xú shēng 。

保此道者不欲盈。 bǎo cǐ dào zhě bù yù yíng 。

夫唯不盈故能蔽而新成。 fū wéi bù yíng gù néng bì ér xīn chéng 。

results matching ""

    No results matching ""