26.重为轻根,静为躁君。重为轻根,静为躁君。 zhòng wèi qīng gēn , jìng wèi zào jūn 。

是以君子终日行不离轻重。 shì yǐ jūn zǐ zhōng rì xíng bù lí qīng zhòng 。

虽有荣观燕处超然。 suī yǒu róng guān yàn chù chāo rán 。

奈何万乘之主而以身轻天下。 nài hé wàn shèng zhī zhǔ ér yǐ shēn qīng tiān xià 。

轻则失根,躁则失君。 qīng zé shī gēn , zào zé shī jūn 。

results matching ""

    No results matching ""