22.曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新少则得,多则惑。曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新少则得,多则惑。 qū zé quán , wǎng zé zhí , wā zé yíng , bì zé xīn shǎo zé dé , duō zé huò 。

是以圣人抱一为天下式。 shì yǐ shèng rén bào yī wèi tiān xià shì 。

不自见故明; bù zì jiàn gù míng ;

不自是故彰; bù zì shì gù zhāng ;

不自伐故有功; bù zì fá gù yǒu gōng ;

不自矜故长; bù zì jīn gù zhǎng ;

夫唯不争,故天下莫能与之争。 fū wéi bù zhēng , gù tiān xià mò néng yǔ zhī zhēng 。

古之所谓曲则全者」岂虚言哉! gǔ zhī suǒ wèi qū zé quán zhě 」 qǐ xū yán zāi !

诚全而归之。 chéng quán ér guī zhī 。

results matching ""

    No results matching ""