78.天下莫柔弱于水。天下莫柔弱于水。 tiān xià mò róu ruò yú shuǐ 。

而攻坚强者,莫之能胜。 ér gōng jiān qiáng zhě , mò zhī néng shèng 。

以其无以易之。 yǐ qí wú yǐ yì zhī 。

弱之胜强。 ruò zhī shèng qiáng 。

柔之胜刚。 róu zhī shèng gāng 。

天下莫不知莫能行。 tiān xià mò bù zhī mò néng xíng 。

是以圣人云,受国之垢是谓社稷主。 shì yǐ shèng rén yún , shòu guó zhī gòu shì wèi shè jì zhǔ 。

受国不祥是为天下王。 shòu guó bù xiáng shì wèi tiān xià wáng 。

正言若反。 zhèng yán ruò fǎn 。

results matching ""

    No results matching ""