20.绝学无忧,唯之与阿,相去几何?绝学无忧,唯之与阿,相去几何? jué xué wú yōu , wéi zhī yǔ ā , xiāng qù jǐ hé ?

善之与恶,相去若何? shàn zhī yǔ è , xiàng qù ruò hé ?

人之所畏,不可不畏。 rén zhī suǒ wèi , bù kě bù wèi 。

荒兮其未央哉! huāng xī qí wèi yāng zāi !

众人熙熙如享太牢、如春登台。 zhòng rén xī xī rú xiǎng tài láo 、 rú chūn dēng tái 。

我独泊兮其未兆,如婴儿之未孩; wǒ dú pō xī qí wèi zhào , rú yīng ér zhī wèi hái ;

儡儡兮若无所归。 lěi lěi xī ruò wú suǒ guī 。

众人皆有馀,而我独若遗。 zhòng rén jiē yǒu yú , ér wǒ dú ruò yí 。

我愚人之心也哉! wǒ yú rén zhī xīn yě zāi !

沌沌兮。 dùn dùn xī 。

俗人昭昭,我独昏昏; sú rén zhāo zhāo , wǒ dú hūn hūn ;

俗人察察,我独闷闷。 sú rén chá chá , wǒ dú mèn mèn 。

众人皆有以,而我独顽且鄙。 zhòng rén jiē yǒu yǐ , ér wǒ dú wán qiě bǐ 。

我独异于人,而贵食母。 wǒ dú yì yú rén , ér guì shí mǔ 。

results matching ""

    No results matching ""