11.三十幅共一毂,当其无,有车之用。三十幅共一毂,当其无,有车之用。 sān shí fú gòng yī gǔ , dāng qí wú , yǒu chē zhī yòng 。

埏埴以为器,当其无,有器之用。 shān zhí yǐ wéi qì , dāng qí wú , yǒu qì zhī yòng 。

凿户牖以为室,当其无,有室之用。 záo hù yǒu yǐ wéi shì , dāng qí wú , yǒu shì zhī yòng 。

故有之以为利,无之以为用。 gù yǒu zhī yǐ wéi lì , wú zhī yǐ wéi yòng 。

results matching ""

    No results matching ""