66.江海之所以能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。



江海之所以能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。 jiāng hǎi zhī suǒ yǐ néng wéi bǎi gǔ wáng zhě , yǐ qí shàn xià zhī , gù néng wéi bǎi gǔ wáng 。

是以圣人欲上民,必以言下之。 shì yǐ shèng rén yù shàng mín , bì yǐ yán xià zhī 。

欲先民,必以身后之。 yù xiān mín , bì yǐ shēn hòu zhī 。

是以圣人处上而民不重,处前而民不害。 shì yǐ shèng rén chù shàng ér mín bù zhòng , chù qián ér mín bù hài 。

是以天下乐推而不厌。 shì yǐ tiān xià lè tuī ér bù yàn 。

以其不争,故天下莫能与之争。 yǐ qí bù zhēng , gù tiān xià mò néng yǔ zhī zhēng 。

results matching ""

    No results matching ""