29.将欲取天下而为之,吾见其不得已。将欲取天下而为之,吾见其不得已。 jiāng yù qǔ tiān xià ér wèi zhī , wú jiàn qí bù dé yǐ 。

天下神器,不可为也,为者败之,执者失之。 tiān xià shén qì , bù kě wèi yě , wèi zhě bài zhī , zhí zhě shī zhī 。

夫物或行或随、或觑或吹、或强或羸、或挫或隳。 fū wù huò xíng huò suí 、 huò qù huò chuī 、 huò qiáng huò léi 、 huò cuò huò huī 。

是以圣人去甚、去奢、去泰。 shì yǐ shèng rén qù shén 、 qù shē 、 qù tài 。

results matching ""

    No results matching ""