38.上德不德是以有德。上德不德是以有德。 shàng dé bù dé shì yǐ yǒu dé 。

下德不失德是以无德。 xià dé bù shī dé shì yǐ wú dé 。

上德无为而无以为。 shàng dé wú wéi ér wú yǐ wéi 。

下德无为而有以为。 xià dé wú wéi ér yǒu yǐ wéi 。

上仁为之而无以为。 shàng rén wèi zhī ér wú yǐ wéi 。

上义为之而有以为。 shàng yì wèi zhī ér yǒu yǐ wéi 。

上礼为之而莫之以应,则攘臂而扔之。 shàng lǐ wèi zhī ér mò zhī yǐ yīng , zé rǎng bì ér rēng zhī 。

故失道而后德。 gù shī dào ér hòu dé 。

失德而后仁。 shī dé ér hòu rén 。

失仁而后义。 shī rén ér hòu yì 。

失义而后礼。 shī yì ér hòu lǐ 。

夫礼者忠信之薄而乱之首。 fū lǐ zhě zhōng xìn zhī báo ér luàn zhī shǒu 。

前识者,道之华而愚之始。 qián shí zhě , dào zhī huá ér yú zhī shǐ 。

是以大丈夫,处其厚不居其薄。 shì yǐ dà zhàng fū , chù qí hòu bù jū qí báo 。

处其实,不居其华。 chù qí shí , bù jū qí huá 。

故去彼取此。 gù qù bǐ qǔ cǐ 。

results matching ""

    No results matching ""