28.知其雄,守其雌,为天下溪。知其雄,守其雌,为天下溪。 zhī qí xióng , shǒu qí cí , wèi tiān xià xī 。

为天下溪,常德不离,复归于婴儿。 wèi tiān xià xī , cháng dé bù lí , fù guī yú yīng ér 。

知其白,守其黑,为天下式。 zhī qí bái , shǒu qí hēi , wèi tiān xià shì 。

为天下式,常德不忒,复归于无极。 wèi tiān xià shì , cháng dé bù tè , fù guī yú wú jí 。

知其荣,守其辱,为天下谷。 zhī qí róng , shǒu qí rǔ , wèi tiān xià gǔ 。

为天下谷,常德乃足,复归于朴。 wèi tiān xià gǔ , cháng dé nǎi zú , fù guī yú pǔ 。

朴散则为器,圣人用之则为官长。 pǔ sàn zé wèi qì , shèng rén yòng zhī zé wèi guān zhǎng 。

故大制不割。 gù dà zhì bù gē 。

results matching ""

    No results matching ""