63.为无为,事无事,味无味。为无为,事无事,味无味。 wèi wú wéi , shì wú shì , wèi wú wèi 。

大小多少,报怨以德。 dà xiǎo duō shǎo , bào yuàn yǐ dé 。

图难于其易,为大于其细。 tú nán yú qí yì , wèi dà yú qí xì 。

天下难事必作于易。 tiān xià nán shì bì zuò yú yì 。

天下大事必作于细。 tiān xià dà shì bì zuò yú xì 。

是以圣人终不为大,故能成其大。 shì yǐ shèng rén zhōng bù wéi dà , gù néng chéng qí dà 。

夫轻诺必寡信。 fū qīng nuò bì guǎ xìn 。

多易必多难。 duō yì bì duō nàn 。

是以圣人犹难之,故终无难矣。 shì yǐ shèng rén yóu nán zhī , gù zhōng wú nán yǐ 。

results matching ""

    No results matching ""