32.道常无名。道常无名。 dào cháng wú míng 。

朴虽小天下莫能臣也。 pǔ suī xiǎo tiān xià mò néng chén yě 。

侯王若能守之,万物将自宾。 hóu wáng ruò néng shǒu zhī , wàn wù jiāng zì bīn 。

天地相合以降甘露,民莫之令而自均。 tiān dì xiāng hé yǐ jiàng gān lù , mín mò zhī lìng ér zì jūn 。

始制有名,名亦既有,夫亦将知止,知止可以不殆。 shǐ zhì yǒu míng , míng yì jì yǒu , fū yì jiāng zhī zhǐ , zhī zhǐ kě yǐ bù dài 。

譬道之在天下,犹川谷之于江海。 pì dào zhī zài tiān xià , yóu chuān gǔ zhī yú jiāng hǎi 。

results matching ""

    No results matching ""