37.道常无为,而无不为。道常无为,而无不为。 dào cháng wú wéi , ér wú bù wéi 。

侯王若能守之,万物将自化。 hóu wáng ruò néng shǒu zhī , wàn wù jiāng zì huà 。

化而欲作,吾将镇之以无名之朴。 huà ér yù zuò , wú jiāng zhèn zhī yǐ wú míng zhī pǔ 。

无名之朴,夫亦将无欲。 wú míng zhī pǔ , fū yì jiāng wú yù 。

不欲以静,天下将自定。 bù yù yǐ jìng , tiān xià jiāng zì dìng 。

results matching ""

    No results matching ""