45.大成若缺,其用不弊。大成若缺,其用不弊。 dà chéng ruò quē , qí yòng bù bì 。

大盈若冲,其用不穷。 dà yíng ruò chōng , qí yòng bù qióng 。

大直若屈。 dà zhí ruò qū 。

大巧若拙。 dà qiǎo ruò zhuō 。

大辩若讷。 dà biàn ruò nè 。

静胜躁,寒胜热。 jìng shèng zào , hán shèng rè 。

清静为天下正。 qīng jìng wèi tiān xià zhèng 。

results matching ""

    No results matching ""