堯曰第二十堯曰:“咨,爾舜,天之歷數在爾躬,允執其中。 yáo yuē :“ zī , ěr shùn , tiān zhī lì shù zài ěr gōng , yǔn zhí qí zhōng 。
四海困窮,天祿永終。 sì hǎi kùn qióng , tiān lù yǒng zhōng 。
”舜亦以命禹,曰:“予小子履,敢用玄牡,敢昭告於皇皇後帝,有罪不敢赦,帝臣不蔽,簡在帝心。 ” shùn yì yǐ mìng yǔ , yuē :“ yǔ xiǎo zi lǚ , gǎn yòng xuán mǔ , gǎn zhāo gào yú huáng huáng hòu dì , yǒu zuì bù gǎn shè , dì chén bù bì , jiǎn zài dì xīn 。
朕躬有罪,無以萬方,萬方有罪,罪在朕躬。 zhèn gōng yǒu zuì , wú yǐ wàn fāng , wàn fāng yǒu zuì , zuì zài zhèn gōng 。
周有大賚,善人是富。 zhōu yǒu dà lài , shàn rén shì fù 。
雖有周親,不如仁人。 suī yǒu zhōu qīn , bù rú rén rén 。
百姓有過,在予壹人。 bǎi xìng yǒu guò , zài yǔ yī rén 。
謹權量,審法度,修廢官,四方之政行焉。 jǐn quán liàng , shěn fǎ dù , xiū fèi guān , sì fāng zhī zhèng xíng yān 。
興滅國,繼絕世,舉逸民,天下之民歸心焉。 xìng miè guó , jì jué shì , jǔ yì mín , tiān xià zhī mín guī xīn yān 。
所重民,食喪祭。 suǒ zhòng mín , shí sàng jì 。
寬則得眾,信則民任焉,敏則有功,公則說。 kuān zé dé zhòng , xìn zé mín rèn yān , mǐn zé yǒu gōng , gōng zé shuō 。

子張問於孔子曰:“何如,斯可以從政矣? zi zhāng wèn yú kǒng zǐ yuē :“ hé rú , sī kě yǐ cóng zhèng yǐ ?
”子曰:“尊五美,屏四惡,斯可以從政矣。 ” zǐ yuē :“ zūn wǔ měi , píng sì è , sī kě yǐ cóng zhèng yǐ 。
”子張曰:“何謂五美? ” zi zhāng yuē :“ hé wèi wǔ měi ?
”曰:“君子惠而不費,勞而不怨,欲而不貪,泰而不驕,威而不猛。 ” yuē :“ jūn zǐ huì ér bù fèi , láo ér bù yuàn , yù ér bù tān , tài ér bù jiāo , wēi ér bù měng 。
”子張曰:“何謂惠而不費? ” zi zhāng yuē :“ hé wèi huì ér bù fèi ?
”子曰:“因民之所利而利之,斯不亦惠而不費乎? ” zǐ yuē :“ yīn mín zhī suǒ lì ér lì zhī , sī bù yì huì ér bù fèi hū ?
擇可勞而勞之,又誰怨? zé kě láo ér láo zhī , yòu shuí yuàn ?
欲仁得仁,又焉貪? yù rén dé rén , yòu yān tān ?
君子無眾寡、無小大、無敢慢,斯不亦泰而不驕乎? jūn zǐ wú zhòng guǎ 、 wú xiǎo dà 、 wú gǎn màn , sī bù yì tài ér bù jiāo hū ?
君子正其衣冠,尊其瞻視,儼然人望而畏之,斯不亦威而不猛乎? jūn zǐ zhèng qí yì guān , zūn qí zhān shì , yǎn rán rén wàng ér wèi zhī , sī bù yì wēi ér bù měng hū ?
”子張曰:“何謂四惡? ” zi zhāng yuē :“ hé wèi sì è ?
”子曰:“不教而殺謂之虐,不戒視成謂之暴,慢令致期謂之賊,猶之與人也,出納之吝,謂之有司。 ” zǐ yuē :“ bù jiào ér shā wèi zhī nüè , bù jiè shì chéng wèi zhī bào , màn lìng zhì qī wèi zhī zéi , yóu zhī yǔ rén yě , chū nà zhī lìn , wèi zhī yǒu sī 。

子曰:“不知命,無以為君子; zǐ yuē :“ bù zhī mìng , wú yǐ wèi jūn zǐ ;
不知禮,無以立也; bù zhī lǐ , wú yǐ lì yě ;
不知言,無以知人也。 bù zhī yán , wú yǐ zhī rén yě 。

results matching ""

    No results matching ""