鄉黨第十孔子於鄉黨,恂恂如也,似不能言者。 kǒng zǐ yú xiāng dǎng , xún xún rú yě , sì bù néng yán zhě 。
其在宗廟朝廷,便便言。 qí zài zōng miào cháo tíng , pián pián yán 。
唯謹爾。 wéi jǐn ěr 。

朝,與下大夫言,侃侃如也,與上大夫言,唁唁如也。 cháo , yǔ xià dài fū yán , kǎn kǎn rú yě , yǔ shàng dài fū yán , yàn yàn rú yě 。
君子,椒錯如也,與與如也。 jūn zǐ , jiāo cuò rú yě , yǔ yǔ rú yě 。

君召使擯,色勃如也,足攫如也。 jūn zhào shǐ bìn , sè bó rú yě , zú jué rú yě 。
揖所與立,左右手,衣前後,譫如也。 yī suǒ yǔ lì , zuǒ yòu shǒu , yī qián hòu , zhān rú yě 。
趨進,翼如也。 qū jìn , yì rú yě 。
賓退,必復命,曰:“賓不顧矣。 bīn tuì , bì fù mìng , yuē :“ bīn bù gù yǐ 。

入公門,鞠躬如也,如不容。 rù gōng mén , jū gōng rú yě , rú bù róng 。
立不中門,行不履閾。 lì bù zhōng mén , xíng bù lǚ yù 。
過位,色勃如也,足攫如也,其言似不足者。 guò wèi , sè bó rú yě , zú jué rú yě , qí yán shì bù zú zhě 。
攝齊升堂,鞠躬如也,屏氣似不息者。 shè qí shēng táng , jū gōng rú yě , píng qì shì bù xī zhě 。
出,降壹等,逞顏色,怡怡如也。 chū , jiàng yī děng , chěng yán sè , yí yí rú yě 。
沒階趨,翼如也,復其位,椒措如也。 méi jiē qū , yì rú yě , fù qí wèi , jiāo cuò rú yě 。

執圭,鞠躬如也,如不勝。 zhí guī , jū gōng rú yě , rú bù shèng 。
上如揖,下如授,勃如戰色,足縮縮,如有循。 shàng rú yī , xià rú shòu , bó rú zhàn sè , zú suō suō , rú yǒu xún 。
享禮,有容色。 xiǎng lǐ , yǒu róng sè 。
私梘,愉愉如也。 sī jiǎn , yú yú rú yě 。

君子不以紺諏飾,紅紫不以為褻服。 jūn zǐ bù yǐ gàn zōu shì , hóng zǐ bù yǐ wèi xiè fú 。
當暑,診稀裕,必表而出之。 dāng shǔ , zhěn xī yù , bì biǎo ér chū zhī 。
緇衣羔裘,素衣霓裘,黃衣狐裘。 zī yī gāo qiú , sù yī ní qiú , huáng yī hú qiú 。
褻裘長,短右抉。 xiè qiú zhǎng , duǎn yòu jué 。
必有寢衣,長壹身有半。 bì yǒu qǐn yī , zhǎng yī shēn yǒu bàn 。
狐貉之厚以居。 hú háo zhī hòu yǐ jū 。
去喪無所不佩。 qù sàng wú suǒ bù pèi 。
非帷裳,必殺之。 fēi wéi shang , bì shā zhī 。
羔裘玄冠不以吊。 gāo qiú xuán guān bù yǐ diào 。
吉月,必朝服而朝。 jí yuè , bì cháo fú ér cháo 。

齊,必有明衣。 qí , bì yǒu míng yī 。
齊必變食,居必遷坐。 qí bì biàn shí , jū bì qiān zuò 。

食不厭精,膾不厭細。 shí bù yàn jīng , kuài bù yàn xì 。
食噎而謁,魚餒而肉敗,不食。 shí yē ér yè , yú něi ér ròu bài , bù shí 。
色惡,不食。 sè è , bù shí 。
失飪,不食。 shī rèn , bù shí 。
不時,不食。 bù shí , bù shí 。
割不正,不食。 gē bù zhèng , bù shí 。
不得其醬,不食。 bù dé qí jiàng , bù shí 。
肉雖多,不使勝食氣。 ròu suī duō , bù shǐ shèng shí qì 。
惟酒無量,不及亂。 wéi jiǔ wú liàng , bù jí luàn 。
沽酒市脯不食。 gū jiǔ shì pú bù shí 。
不撤姜食。 bù chè jiāng shí 。
不多食。 bù duō shí 。
祭於公,不宿肉。 jì yú gōng , bù sù ròu 。
祭肉,不出三日,出三日,不食之矣。 jì ròu , bù chū sān rì , chū sān rì , bù shí zhī yǐ 。
食不語,寢不言。 shí bù yǔ , qǐn bù yán 。
雖疏食菜羹瓜祭,必齊如也。 suī shū shí cài gēng guā jì , bì qí rú yě 。

席不正,不坐。 xí bù zhèng , bù zuò 。

鄉人飲酒,杖者出,斯出矣。 xiāng rén yǐn jiǔ , zhàng zhě chū , sī chū yǐ 。
鄉人儺,朝服而立於阼階。 xiāng rén nuó , cháo fú ér lì yú zuò jiē 。

問人於他邦,再拜而送之。 wèn rén yú tā bāng , zài bài ér sòng zhī 。
康子饋藥,拜而受之。 kāng zi kuì yào , bài ér shòu zhī 。
曰:“丘未達,不敢嘗。 yuē :“ qiū wèi dá , bù gǎn cháng 。

廄焚,子退朝,曰:“傷人乎? jiù fén , zi tuì cháo , yuē :“ shāng rén hū ?
”不問馬。 ” bù wèn mǎ 。

君賜食,必正席先嘗之。 jūn cì shí , bì zhèng xí xiān cháng zhī 。
君賜腥,必熟而薦之。 jūn cì xīng , bì shú ér jiàn zhī 。
君賜生,必畜之。 jūn cì shēng , bì chù zhī 。
伺食於君,君祭,先飯。 cì shí yú jūn , jūn jì , xiān fàn 。
疾,君視之,東首,加朝服拖紳。 jí , jūn shì zhī , dōng shǒu , jiā cháo fú tuō shēn 。
君命召,不俟駕行矣。 jūn mìng zhào , bù qí jià xíng yǐ 。

入太廟,每事問。 rù tài miào , měi shì wèn 。

朋友死,無所歸,曰:“於我殯。 péng yǒu sǐ , wú suǒ guī , yuē :“ yú wǒ bìn 。
”朋友之饋,雖車馬,非祭肉,不拜。 ” péng yǒu zhī kuì , suī chē mǎ , fēi jì ròu , bù bài 。

寢不屍,居不容。 qǐn bù shī , jū bù róng 。
見齊衰者,雖狎必變。 jiàn qí shuāi zhě , suī xiá bì biàn 。
見冕者與瞽者,雖褻必以貌。 jiàn miǎn zhě yǔ gǔ zhě , suī xiè bì yǐ mào 。
兇服者式之,式負版者。 xiōng fú zhě shì zhī , shì fù bǎn zhě 。
有盛饌,必變色而作。 yǒu shèng zhuàn , bì biàn sè ér zuò 。
迅雷風烈,必變。 xùn léi fēng liè , bì biàn 。

升車,必正立執綏。 shēng chē , bì zhèng lì zhí suī 。
車中,不內顧,不疾言,不親指。 chē zhōng , bù nèi gù , bù jí yán , bù qīn zhǐ 。

色斯舉矣,翔而後集。 sè sī jǔ yǐ , xiáng ér hòu jí 。
曰:“山梁雌稚,時哉時哉! yuē :“ shān liáng cí zhì , shí zāi shí zāi !
”子路共之,三嗅而作。 ” zǐ lù gòng zhī , sān xiù ér zuò 。

results matching ""

    No results matching ""