陽貨第十七陽貨欲見孔子,孔子不見,歸孔子豚,孔子時其亡也而往拜之,遇諸途,謂孔子曰:“來,予與爾言。 yáng huò yù jiàn kǒng zǐ , kǒng zǐ bù jiàn , guī kǒng zǐ tún , kǒng zǐ shí qí wáng yě ér wǎng bài zhī , yù zhū tú , wèi kǒng zǐ yuē :“ lái , yǔ yǔ ěr yán 。
曰:懷其寶,而迷其邦。 yuē : huái qí bǎo , ér mí qí bāng 。
可謂仁乎? kě wèi rén hū ?
”曰:“不可。 ” yuē :“ bù kě 。
”“好從事而亟失時,可謂知乎? ”“ hǎo cóng shì ér jí shī shí , kě wèi zhī hū ?
”曰:“不可。 ” yuē :“ bù kě 。
”“日月逝矣,歲不我與。 ”“ rì yuè shì yǐ , suì bù wǒ yǔ 。
”孔子曰:“諾。 ” kǒng zǐ yuē :“ nuò 。
吾將仕矣。 wú jiāng shì yǐ 。

子曰:“性相近也,習相遠也。 zǐ yuē :“ xìng xiāng jìn yě , xí xiāng yuǎn yě 。

子曰:“唯上智與下愚不移。 zǐ yuē :“ wéi shàng zhì yǔ xià yú bù yí 。

子之武城,聞弦歌之聲,夫子莞爾而笑曰:“割雞焉用宰牛刀。 zi zhī wǔ chéng , wén xián gē zhī shēng , fū zǐ guǎn ěr ér xiào yuē :“ gē jī yān yòng zǎi niú dāo 。
”子遊對曰:“昔者偃也聞諸夫子曰:’君子學道則愛人,小人學道則易使也。 ” zi yóu duì yuē :“ xī zhě yǎn yě wén zhū fū zǐ yuē :’ jūn zǐ xué dào zé ài rén , xiǎo rén xué dào zé yì shǐ yě 。
’”子曰:“二三子,偃之言是也。 ’” zǐ yuē :“ èr sān zi , yǎn zhī yán shì yě 。
前言戲之耳。 qián yán xì zhī ěr 。

公山弗擾以費畔,召,子欲往,子路不說,曰:“末之也已,何必公山氏之之也! gōng shān fú rǎo yǐ fèi pàn , zhào , zi yù wǎng , zǐ lù bù shuō , yuē :“ mò zhī yě yǐ , hé bì gōng shān shì zhī zhī yě !
”子曰:“夫召我者豈徒哉! ” zǐ yuē :“ fū zhào wǒ zhě qǐ tú zāi !
如有用我者,吾其為東周乎! rú yǒu yòng wǒ zhě , wú qí wèi dōng zhōu hū !

子張問仁於孔子,孔子曰:“能行五者於天下,為仁矣。 zi zhāng wèn rén yú kǒng zǐ , kǒng zǐ yuē :“ néng xíng wǔ zhě yú tiān xià , wèi rén yǐ 。
”請問之。 ” qǐng wèn zhī 。
曰:“恭寬信敏惠。 yuē :“ gōng kuān xìn mǐn huì 。
恭則不侮,寬則得眾,信則人任焉,敏則有功,惠則足以使人。 gōng zé bù wǔ , kuān zé dé zhòng , xìn zé rén rèn yān , mǐn zé yǒu gōng , huì zé zú yǐ shǐ rén 。

佛刖召,子欲往。 fú yuè zhào , zi yù wǎng 。
子路曰:“昔者由也聞諸夫子曰:親於其身為不善者,君子不入也。 zǐ lù yuē :“ xī zhě yóu yě wén zhū fū zǐ yuē : qīn yú qí shēn wèi bù shàn zhě , jūn zǐ bù rù yě 。
佛刖以中牟畔,子之往也如之何? fú yuè yǐ zhōng mù pàn , zi zhī wǎng yě rú zhī hé ?
”子曰:“然。 ” zǐ yuē :“ rán 。
有是言也:不曰堅乎,磨而不磷; yǒu shì yán yě : bù yuē jiān hū , mó ér bù lín ;
不曰白乎,涅而不緇。 bù yuē bái hū , niè ér bù zī 。
吾其孢瓜也哉? wú qí bāo guā yě zāi ?
焉能系而不食。 yān néng xì ér bù shí 。

子曰:“由也,汝聞六言六蔽矣乎? zǐ yuē :“ yóu yě , rǔ wén liù yán liù bì yǐ hū ?
”對曰:“未也。 ” duì yuē :“ wèi yě 。
”“居,吾語汝。 ”“ jū , wú yǔ rǔ 。
好仁不好學,其蔽也愚; hǎo rén bù hǎo xué , qí bì yě yú ;
好知不好學,其蔽也蕩; hǎo zhī bù hǎo xué , qí bì yě dàng ;
好信不好學,其蔽也賊; hǎo xìn bù hǎo xué , qí bì yě zéi ;
好直不好學,其蔽也絞; hǎo zhí bù hǎo xué , qí bì yě jiǎo ;
好勇不好學,其蔽也亂; hǎo yǒng bù hǎo xué , qí bì yě luàn ;
好剛不好學,其蔽也狂。 hǎo gāng bù hǎo xué , qí bì yě kuáng 。

子曰:“小子,何莫學夫詩? zǐ yuē :“ xiǎo zi , hé mò xué fū shī ?
詩可以興,可以觀,可以群,可以怨。 shī kě yǐ xìng , kě yǐ guān , kě yǐ qún , kě yǐ yuàn 。
邇之事父,遠之事君。 ěr zhī shì fù , yuǎn zhī shì jūn 。
多識於鳥獸草木之名。 duō shí yú niǎo shòu cǎo mù zhī míng 。

子謂伯魚曰:“汝為周南召南矣乎? zi wèi bó yú yuē :“ rǔ wèi zhōu nán zhào nán yǐ hū ?
人而不為周南召南,其猶正墻面而立也與? rén ér bù wèi zhōu nán zhào nán , qí yóu zhèng qiáng miàn ér lì yě yǔ ?

子曰:“禮雲禮雲,玉帛雲乎哉? zǐ yuē :“ lǐ yún lǐ yún , yù bó yún hū zāi ?
樂雲樂雲,鐘鼓雲乎哉? lè yún lè yún , zhōng gǔ yún hū zāi ?

子曰:“色厲而內荏,譬諸小人,其猶穿窬之盜也與? zǐ yuē :“ sè lì ér nèi rěn , pì zhū xiǎo rén , qí yóu chuān yú zhī dào yě yǔ ?

子曰:“鄉願,德之賊也。 zǐ yuē :“ xiāng yuàn , dé zhī zéi yě 。

子曰:“道聽而途說,德之棄也。 zǐ yuē :“ dào tīng ér tú shuō , dé zhī qì yě 。

子曰:“鄙夫,可與事君也與哉? zǐ yuē :“ bǐ fū , kě yǔ shì jūn yě yǔ zāi ?
其未得之也,患得之; qí wèi dé zhī yě , huàn dé zhī ;
既得之,患失之。 jì dé zhī , huàn shī zhī 。
茍患失之,無所不至矣。 jì huàn shī zhī , wú suǒ bù zhì yǐ 。

子曰:“古者民有三疾,今也或是之亡也。 zǐ yuē :“ gǔ zhě mín yǒu sān jí , jīn yě huò shì zhī wáng yě 。
古之狂也肆,今之狂也蕩; gǔ zhī kuáng yě sì , jīn zhī kuáng yě dàng ;
古之矜也廉,今之矜也忿戾; gǔ zhī jīn yě lián , jīn zhī jīn yě fèn lì ;
古之愚也直,今之愚也詐而已矣。 gǔ zhī yú yě zhí , jīn zhī yú yě zhà ér yǐ yǐ 。

子曰:“巧言令色,鮮矣仁。 zǐ yuē :“ qiǎo yán lìng sè , xiān yǐ rén 。

子曰:“惡紫之奪朱也,惡鄭聲之亂雅樂也,惡利口之覆家邦者。 zǐ yuē :“ è zǐ zhī duó zhū yě , è zhèng shēng zhī luàn yǎ lè yě , è lì kǒu zhī fù jiā bāng zhě 。

子曰:“予欲無言。 zǐ yuē :“ yǔ yù wú yán 。
”子貢曰:“子如不言,則小子何述焉? ” zi gòng yuē :“ zi rú bù yán , zé xiǎo zi hé shù yān ?
”子曰:“天何言哉。 ” zǐ yuē :“ tiān hé yán zāi 。
四時行焉,百物生焉。 sì shí xíng yān , bǎi wù shēng yān 。
天何言哉! tiān hé yán zāi !

孺悲欲見孔子,孔子辭以疾,將命者出戶,取瑟而歌,使之聞之。 rú bēi yù jiàn kǒng zǐ , kǒng zǐ cí yǐ jí , jiāng mìng zhě chū hù , qǔ sè ér gē , shǐ zhī wén zhī 。

宰我問:“三年之喪,期已久矣。 zǎi wǒ wèn :“ sān nián zhī sàng , qī yǐ jiǔ yǐ 。
君子三年不為禮,禮必壞; jūn zǐ sān nián bù wèi lǐ , lǐ bì huài ;
三年不為樂,樂必崩。 sān nián bù wèi lè , lè bì bēng 。
舊谷既沒,新谷既升,鉆燧改火,期可已矣。 jiù gǔ jì méi , xīn gǔ jì shēng , chān suì gǎi huǒ , qī kě yǐ yǐ 。
”子曰:“食夫稻,衣夫錦,於汝安乎? ” zǐ yuē :“ shí fū dào , yī fū jǐn , yú rǔ ān hū ?
”曰:“安。 ” yuē :“ ān 。
”“汝安則為之。 ”“ rǔ ān zé wèi zhī 。
夫君子之居喪,食旨不甘,聞樂不樂,居處不安,故不為也。 fū jūn zǐ zhī jū sàng , shí zhǐ bù gān , wén lè bù lè , jū chù bù ān , gù bù wèi yě 。
今汝安,則為之。 jīn rǔ ān , zé wèi zhī 。
”宰我出,子曰:“予之不仁也。 ” zǎi wǒ chū , zǐ yuē :“ yǔ zhī bù rén yě 。
子生三年,然後免於父母之懷。 zi shēng sān nián , rán hòu miǎn yú fù mǔ zhī huái 。
夫三年之喪,天下之通喪也。 fū sān nián zhī sàng , tiān xià zhī tōng sàng yě 。
予也有三年之愛於其父母乎? yǔ yě yǒu sān nián zhī ài yú qí fù mǔ hū ?

子曰:“飽食終日,無所用心,焉矣哉! zǐ yuē :“ bǎo shí zhōng rì , wú suǒ yòng xīn , yān yǐ zāi !
不有博弈者乎,為之猶賢乎已。 bù yǒu bó yì zhě hū , wèi zhī yóu xián hū yǐ 。

子路曰:“君子尚勇乎? zǐ lù yuē :“ jūn zǐ shàng yǒng hū ?
”子曰:“君子義以為上,君子有勇而無義為亂,小人有勇而無義為盜。 ” zǐ yuē :“ jūn zǐ yì yǐ wèi shàng , jūn zǐ yǒu yǒng ér wú yì wèi luàn , xiǎo rén yǒu yǒng ér wú yì wèi dào 。

子貢曰:“君子亦有惡乎? zi gòng yuē :“ jūn zǐ yì yǒu è hū ?
”子曰:“有惡。 ” zǐ yuē :“ yǒu è 。
惡稱人之惡者,惡居下流而訕上者,惡勇而無禮者,惡果敢而窒者。 è chēng rén zhī è zhě , è jū xià liú ér shàn shàng zhě , è yǒng ér wú lǐ zhě , è guǒ gǎn ér zhì zhě 。
”曰:“賜也亦有惡乎。 ” yuē :“ cì yě yì yǒu è hū 。
惡敫以為知者,惡不孫以為勇者,惡訐以為直者。 è jiǎo yǐ wèi zhī zhě , è bù sūn yǐ wèi yǒng zhě , è jié yǐ wèi zhí zhě 。

子曰:“唯女子與小人為難養也。 zǐ yuē :“ wéi nǚ zǐ yǔ xiǎo rén wèi nán yǎng yě 。
近之則不孫,遠之則怨。 jìn zhī zé bù sūn , yuǎn zhī zé yuàn 。

子曰:“年四十而見惡焉,其終也已。 zǐ yuē :“ nián sì shí ér jiàn è yān , qí zhōng yě yǐ 。

results matching ""

    No results matching ""