述而第七子曰:“述而不作,信而好古,竊比我於老彭。 zǐ yuē :“ shù ér bù zuò , xìn ér hào gǔ , qiè bǐ wǒ yú lǎo péng 。

子曰:“默而識之,學而不厭,誨人不倦,何有於我哉! zǐ yuē :“ mò ér shí zhī , xué ér bù yàn , huì rén bù juàn , hé yǒu yú wǒ zāi !

子曰:“德之不修,學之不講,聞義不能徒,不善不能改,是吾憂也。 zǐ yuē :“ dé zhī bù xiū , xué zhī bù jiǎng , wén yì bù néng tú , bù shàn bù néng gǎi , shì wú yōu yě 。

子之燕居,申申如也,夭夭如也。 zi zhī yàn jū , shēn shēn rú yě , yāo yāo rú yě 。

子曰:“甚矣,吾衰也久矣! zǐ yuē :“ shén yǐ , wú shuāi yě jiǔ yǐ !
吾不復夢見周公。 wú bù fù mèng jiàn zhōu gōng 。

子曰:“誌於道,據於德,依於仁,遊於藝。 zǐ yuē :“ zhì yú dào , jù yú dé , yī yú rén , yóu yú yì 。

子曰:“自行束修以上,吾未嘗無誨焉。 zǐ yuē :“ zì xíng shù xiū yǐ shàng , wú wèi cháng wú huì yān 。

子曰:“不憤不啟,不非不發,舉壹隅,不以三隅反,則不復也。 zǐ yuē :“ bù fèn bù qǐ , bù fēi bù fā , jǔ yī yú , bù yǐ sān yú fǎn , zé bù fù yě 。

子食於有喪者之側,未嘗飽也。 zi shí yú yǒu sàng zhě zhī cè , wèi cháng bǎo yě 。
子於是日哭,則不歌。 zi yú shì rì kū , zé bù gē 。

子謂顏淵曰:“用之則行,舍之則藏,唯我與爾有是夫。 zi wèi yán yuān yuē :“ yòng zhī zé xíng , shě zhī zé cáng , wéi wǒ yǔ ěr yǒu shì fū 。
”子路曰:“子行三軍,則誰與? ” zǐ lù yuē :“ zi xíng sān jūn , zé shuí yǔ ?
”子曰:“暴虎馮河,死而無悔者,吾不與也。 ” zǐ yuē :“ bào hǔ féng hé , sǐ ér wú huǐ zhě , wú bù yǔ yě 。
必也臨事而懼,好謀而成者也。 bì yě lín shì ér jù , hǎo móu ér chéng zhě yě 。

子曰:“富而可求也,雖執鞭之士,吾亦為之,如不可求,從吾所好。 zǐ yuē :“ fù ér kě qiú yě , suī zhí biān zhī shì , wú yì wèi zhī , rú bù kě qiú , cóng wú suǒ hǎo 。

子之所慎:齊,戰,疾。 zi zhī suǒ shèn : qí , zhàn , jí 。

子在齊聞韶,三月不知肉味。 zi zài qí wén sháo , sān yuè bù zhī ròu wèi 。
曰:“不圖為樂之至於斯也。 yuē :“ bù tú wèi lè zhī zhì yú sī yě 。

冉有曰:“夫子為衛君乎? rǎn yǒu yuē :“ fū zǐ wèi wèi jūn hū ?
”子貢曰:“諾,吾將問之。 ” zi gòng yuē :“ nuò , wú jiāng wèn zhī 。
”入曰:“伯夷叔齊,何人也? ” rù yuē :“ bó yí shū qí , hé rén yě ?
”曰:“古之賢人也。 ” yuē :“ gǔ zhī xián rén yě 。
”曰:“怨乎? ” yuē :“ yuàn hū ?
”曰:“求仁而得仁,又何怨? ” yuē :“ qiú rén ér dé rén , yòu hé yuàn ?
”出曰:“夫子不為也。 ” chū yuē :“ fū zǐ bù wèi yě 。

子曰:“飯疏食,飲水,曲肱而枕之,樂亦在其中矣。 zǐ yuē :“ fàn shū shí , yǐn shuǐ , qǔ gōng ér zhěn zhī , lè yì zài qí zhōng yǐ 。
不義而富且貴,於我如浮雲。 bù yì ér fù qiě guì , yú wǒ rú fú yún 。

子曰:“加我數年,五十以學易,可以無大過矣。 zǐ yuē :“ jiā wǒ shù nián , wǔ shí yǐ xué yì , kě yǐ wú dà guò yǐ 。

子所雅言:詩、書、執禮,皆雅言也。 zi suǒ yǎ yán : shī 、 shū 、 zhí lǐ , jiē yǎ yán yě 。

葉公問孔子於子路,子路不對。 yè gōng wèn kǒng zǐ yú zǐ lù , zǐ lù bù duì 。
子曰:“汝奚不曰:其為人也,發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至雲爾。 zǐ yuē :“ rǔ xī bù yuē : qí wèi rén yě , fā fèn wàng shí , lè yǐ wàng yōu , bù zhī lǎo zhī jiāng zhì yún ěr 。

子曰:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。 zǐ yuē :“ wǒ fēi shēng ér zhī zhī zhě , hào gǔ , mǐn yǐ qiú zhī zhě yě 。

子不語:怪、力、亂、神。 zi bù yǔ : guài 、 lì 、 luàn 、 shén 。

子曰:“三人行,必有我師焉,擇其善者而從之,其不善者而改之。 zǐ yuē :“ sān rén xíng , bì yǒu wǒ shī yān , zé qí shàn zhě ér cóng zhī , qí bù shàn zhě ér gǎi zhī 。

子曰:“天生德於予,桓雎其如予何? zǐ yuē :“ tiān shēng dé yú yǔ , huán jū qí rú yǔ hé ?

子曰:“二三子,以我為隱乎? zǐ yuē :“ èr sān zi , yǐ wǒ wèi yǐn hū ?
吾無隱乎爾,吾無行而不與二三子者,是丘也。 wú wú yǐn hū ěr , wú wú xíng ér bù yǔ èr sān zi zhě , shì qiū yě 。

子以四教:文、行、忠、信。 zi yǐ sì jiào : wén 、 xíng 、 zhōng 、 xìn 。

子曰:“聖人,吾不得而見之矣,得見君子者斯可矣。 zǐ yuē :“ shèng rén , wú bù dé ér jiàn zhī yǐ , dé jiàn jūn zǐ zhě sī kě yǐ 。
”子曰:“善人,吾不得而見之矣,得見有恒者,斯可矣。 ” zǐ yuē :“ shàn rén , wú bù dé ér jiàn zhī yǐ , dé jiàn yǒu héng zhě , sī kě yǐ 。
亡而為有,虛而為盈,約而為泰,難乎有恒矣。 wáng ér wèi yǒu , xū ér wèi yíng , yuē ér wèi tài , nán hū yǒu héng yǐ 。

子曰:“蓋有不知而作之者,我無是也。 zǐ yuē :“ gài yǒu bù zhī ér zuò zhī zhě , wǒ wú shì yě 。
多聞則其善者而從之,多見而識之,知之次也。 duō wén zé qí shàn zhě ér cóng zhī , duō jiàn ér shí zhī , zhī zhī cì yě 。

互鄉難與言,童子見,門人惑。 hù xiāng nán yǔ yán , tóng zǐ jiàn , mén rén huò 。
子曰:“與其進也,不與其退也。 zǐ yuē :“ yǔ qí jìn yě , bù yǔ qí tuì yě 。
唯何甚。 wéi hé shén 。
人潔己以進,與其潔也,不保其往也。 rén jié jǐ yǐ jìn , yǔ qí jié yě , bù bǎo qí wǎng yě 。

子曰:“仁遠乎哉? zǐ yuē :“ rén yuǎn hū zāi ?
我欲仁,斯仁至矣。 wǒ yù rén , sī rén zhì yǐ 。

陳司敗問:“昭公知禮乎? chén sī bài wèn :“ zhāo gōng zhī lǐ hū ?
”孔子曰:“知禮。 ” kǒng zǐ yuē :“ zhī lǐ 。
”孔子退,揖巫馬期而進之,曰:“吾聞君子不黨,君子亦黨乎? ” kǒng zǐ tuì , yī wū mǎ qī ér jìn zhī , yuē :“ wú wén jūn zǐ bù dǎng , jūn zǐ yì dǎng hū ?
君取於吳為同姓,謂之吳孟子。 jūn qǔ yú wú wèi tóng xìng , wèi zhī wú mèng zǐ 。
君而知禮,孰不知禮? jūn ér zhī lǐ , shú bù zhī lǐ ?
”巫馬期以告。 ” wū mǎ qī yǐ gào 。
子曰:“丘也幸。 zǐ yuē :“ qiū yě xìng 。
茍有過,人必知之。 jì yǒu guò , rén bì zhī zhī 。

子與人歌而善,必使反之,而後和之。 zi yǔ rén gē ér shàn , bì shǐ fǎn zhī , ér hòu hé zhī 。

子曰:“文,莫吾猶人也? zǐ yuē :“ wén , mò wú yóu rén yě ?
躬行君子,則吾未之有得。 gōng xíng jūn zǐ , zé wú wèi zhī yǒu de 。

子曰:“若聖與仁,則吾豈敢。 zǐ yuē :“ ruò shèng yǔ rén , zé wú qǐ gǎn 。
抑為之不厭,誨人不倦,則可謂雲爾已矣。 yì wèi zhī bù yàn , huì rén bù juàn , zé kě wèi yún ěr yǐ yǐ 。
”公西華曰:“正唯弟子不能學也。 ” gōng xī huá yuē :“ zhèng wéi dì zǐ bù néng xué yě 。

子疾病,子路請禱。 zi jí bìng , zǐ lù qǐng dǎo 。
子曰:“有諸? zǐ yuē :“ yǒu zhū ?
”子路對曰:“有之。 ” zǐ lù duì yuē :“ yǒu zhī 。
誄曰:禱爾於上下神祗。 lěi yuē : dǎo ěr yú shàng xià shén zhī 。
”子曰:“丘之禱久矣。 ” zǐ yuē :“ qiū zhī dǎo jiǔ yǐ 。

子曰:“奢則不孫,儉則固。 zǐ yuē :“ shē zé bù sūn , jiǎn zé gù 。
與其不孫也,寧固。 yǔ qí bù sūn yě , níng gù 。

子曰:“君子坦蕩蕩,小人長戚戚。 zǐ yuē :“ jūn zǐ tǎn dàng dàng , xiǎo rén zhǎng qī qī 。

子溫而厲,威而不猛,恭而安。 zi wēn ér lì , wēi ér bù měng , gōng ér ān 。

results matching ""

    No results matching ""