衛靈公第十五衛靈公問陳於孔子。 wèi líng gōng wèn chén yú kǒng zǐ 。
孔子對曰:“俎豆之事,則嘗聞之矣。 kǒng zǐ duì yuē :“ zǔ dòu zhī shì , zé cháng wén zhī yǐ 。
軍旅之事,未之學也。 jūn lǚ zhī shì , wèi zhī xué yě 。
”明日遂行。 ” míng rì suì xíng 。
在陳絕糧,從者病,莫能興。 zài chén jué liáng , cóng zhě bìng , mò néng xìng 。
子路慍見曰:“君子亦有窮乎? zǐ lù yùn jiàn yuē :“ jūn zǐ yì yǒu qióng hū ?
”子曰:“君子固窮,小人窮斯濫矣。 ” zǐ yuē :“ jūn zǐ gù qióng , xiǎo rén qióng sī làn yǐ 。

子曰:“賜也,如以予為多學而識之者與? zǐ yuē :“ cì yě , rú yǐ yǔ wèi duō xué ér shí zhī zhě yǔ ?
”對曰:“然。 ” duì yuē :“ rán 。
非與? fēi yǔ ?
”曰:“非也。 ” yuē :“ fēi yě 。
予壹以貫之。 yǔ yī yǐ guàn zhī 。

子曰:“由,知德者鮮矣。 zǐ yuē :“ yóu , zhī dé zhě xiān yǐ 。

子曰:“無為而治者,其舜也與? zǐ yuē :“ wú wèi ér zhì zhě , qí shùn yě yǔ ?
夫何為哉。 fū hé wèi zāi 。
恭己正南面而已矣。 gōng jǐ zhèng nán miàn ér yǐ yǐ 。

子張問行。 zi zhāng wèn xíng 。
子曰:“言忠信,行篤敬,雖蠻貊之邦行矣。 zǐ yuē :“ yán zhōng xìn , xíng dǔ jìng , suī mán mò zhī bāng xíng yǐ 。
言不忠信,行不篤敬,雖州裏行乎哉? yán bù zhōng xìn , xíng bù dǔ jìng , suī zhōu lǐ xíng hū zāi ?
立,則見其參於前也; lì , zé jiàn qí cān yú qián yě ;
在輿,則見其倚於衡也。 zài yú , zé jiàn qí yǐ yú héng yě 。
夫然後行。 fū rán hòu xíng 。
”子張書諸紳。 ” zi zhāng shū zhū shēn 。

子曰:“直哉史魚。 zǐ yuē :“ zhí zāi shǐ yú 。
邦有道如矢,邦無道如矢。 bāng yǒu dào rú shǐ , bāng wú dào rú shǐ 。
君子哉遽伯玉。 jūn zǐ zāi jù bó yù 。
邦有道則仕,邦無道則可卷而懷之。 bāng yǒu dào zé shì , bāng wú dào zé kě juǎn ér huái zhī 。

子曰:“可與言而不與之言,失人; zǐ yuē :“ kě yǔ yán ér bù yǔ zhī yán , shī rén ;
不可與言而與之言,失言。 bù kě yǔ yán ér yǔ zhī yán , shī yán 。
知者不失人,亦不失言。 zhī zhě bù shī rén , yì bù shī yán 。

子曰:“誌士仁人,無求生以害仁,有殺身以成仁。 zǐ yuē :“ zhì shì rén rén , wú qiú shēng yǐ hài rén , yǒu shā shēn yǐ chéng rén 。

子貢問為仁。 zi gòng wèn wèi rén 。
子曰:“工欲善其事,必先利其器。 zǐ yuē :“ gōng yù shàn qí shì , bì xiān lì qí qì 。
居是邦也,事其大夫之賢者,友其士之仁者。 jū shì bāng yě , shì qí dài fū zhī xián zhě , yǒu qí shì zhī rén zhě 。

顏淵問為邦。 yán yuān wèn wèi bāng 。
子曰:“行夏之時,乘殷之輅,服周之冕,樂則韶舞。 zǐ yuē :“ xíng xià zhī shí , chéng yīn zhī hé , fú zhōu zhī miǎn , lè zé sháo wǔ 。
放鄭聲,遠佞人。 fàng zhèng shēng , yuǎn nìng rén 。
鄭聲淫,佞人殆。 zhèng shēng yín , nìng rén dài 。

子曰:“人無遠慮,必有近憂。 zǐ yuē :“ rén wú yuǎn lǜ , bì yǒu jìn yōu 。

子曰:“已矣乎! zǐ yuē :“ yǐ yǐ hū !
吾未見好德如好色者也。 wú wèi jiàn hǎo dé rú hào sè zhě yě 。

子曰:“臧文仲,其竊位者與? zǐ yuē :“ zāng wén zhòng , qí qiè wèi zhě yǔ ?
知柳下惠之賢,而不與立也。 zhī liǔ xià huì zhī xián , ér bù yǔ lì yě 。

子曰:“躬自厚而薄則於人,則遠怨矣。 zǐ yuē :“ gōng zì hòu ér báo zé yú rén , zé yuǎn yuàn yǐ 。

子曰:“不曰如之何如之何者,吾末如之何也已矣。 zǐ yuē :“ bù yuē rú zhī hé rú zhī hé zhě , wú mò rú zhī hé yě yǐ yǐ 。

子曰:“群居終日,言不及義,好行小慧,難矣哉! zǐ yuē :“ qún jū zhōng rì , yán bù jí yì , hǎo xíng xiǎo huì , nán yǐ zāi !

子曰:“君子義以為質,禮以行之,孫以出之,信以成之。 zǐ yuē :“ jūn zǐ yì yǐ wèi zhì , lǐ yǐ xíng zhī , sūn yǐ chū zhī , xìn yǐ chéng zhī 。
君子哉! jūn zǐ zāi !

子曰:“君子病無能焉,不病人之不己知也。 zǐ yuē :“ jūn zǐ bìng wú néng yān , bù bìng rén zhī bù jǐ zhī yě 。

子曰:“君子疾沒世而名不稱焉。 zǐ yuē :“ jūn zǐ jí méi shì ér míng bù chēng yān 。

子曰:“君子求諸己,小人求諸人。 zǐ yuē :“ jūn zǐ qiú zhū jǐ , xiǎo rén qiú zhū rén 。

子曰:“君子矜而不爭,群而不黨。 zǐ yuē :“ jūn zǐ jīn ér bù zhēng , qún ér bù dǎng 。

子曰:“君子不以言舉人,不以人廢言。 zǐ yuē :“ jūn zǐ bù yǐ yán jǔ rén , bù yǐ rén fèi yán 。

子貢問曰:“有壹言而可以終身行之者乎? zi gòng wèn yuē :“ yǒu yī yán ér kě yǐ zhōng shēn xíng zhī zhě hū ?
”子曰:“其恕乎! ” zǐ yuē :“ qí shù hū !
己所不欲,勿施於人。 jǐ suǒ bù yù , wù shī yú rén 。

子曰:“吾之於人也,誰毀誰譽。 zǐ yuē :“ wú zhī yú rén yě , shuí huǐ shuí yù 。
如有所譽者,其有所試矣。 rú yǒu suǒ yù zhě , qí yǒu suǒ shì yǐ 。
斯民也,三代之所以直道而行也。 sī mín yě , sān dài zhī suǒ yǐ zhí dào ér xíng yě 。

子曰:“吾猶及史之闕文也,有馬者,借人乘之,今亡矣夫! zǐ yuē :“ wú yóu jí shǐ zhī què wén yě , yǒu mǎ zhě , jiè rén chéng zhī , jīn wáng yǐ fū !

子曰:“巧言亂德,小不忍則亂大謀。 zǐ yuē :“ qiǎo yán luàn dé , xiǎo bù rěn zé luàn dà móu 。

子曰:“眾惡之,必察焉; zǐ yuē :“ zhòng è zhī , bì chá yān ;
眾好之,必察焉。 zhòng hǎo zhī , bì chá yān 。

子曰:“人能弘道,非道弘人。 zǐ yuē :“ rén néng hóng dào , fēi dào hóng rén 。

子曰:“過而不改,是謂過矣。 zǐ yuē :“ guò ér bù gǎi , shì wèi guò yǐ 。

子曰:“吾嘗終日不食,終夜不寢,以思,無益,不如學也。 zǐ yuē :“ wú cháng zhōng rì bù shí , zhōng yè bù qǐn , yǐ sī , wú yì , bù rú xué yě 。

子曰:“君子謀道不謀食。 zǐ yuē :“ jūn zǐ móu dào bù móu shí 。
耕者,餒在其中矣; gēng zhě , něi zài qí zhōng yǐ ;
學也,祿在其中矣。 xué yě , lù zài qí zhōng yǐ 。
君子憂道不憂貧。 jūn zǐ yōu dào bù yōu pín 。

子曰:“知及之,仁不能守之,雖得之,必失之。 zǐ yuē :“ zhī jí zhī , rén bù néng shǒu zhī , suī dé zhī , bì shī zhī 。
知及之,仁能守之,不莊以蒞之,則民不敬。 zhī jí zhī , rén néng shǒu zhī , bù zhuāng yǐ lì zhī , zé mín bù jìng 。
知及之,仁能守之,莊以蒞之,動之不以禮,未善也。 zhī jí zhī , rén néng shǒu zhī , zhuāng yǐ lì zhī , dòng zhī bù yǐ lǐ , wèi shàn yě 。

子曰:“君子不可小知,而可大受也。 zǐ yuē :“ jūn zǐ bù kě xiǎo zhī , ér kě dà shòu yě 。
小人不可大受,而可小知也。 xiǎo rén bù kě dà shòu , ér kě xiǎo zhī yě 。

子曰:“民之於仁也,甚於水火。 zǐ yuē :“ mín zhī yú rén yě , shén yú shuǐ huǒ 。
水火,吾見蹈而死者矣,未見蹈仁而死者也。 shuǐ huǒ , wú jiàn dǎo ér sǐ zhě yǐ , wèi jiàn dǎo rén ér sǐ zhě yě 。

子曰:“當仁不讓於師。 zǐ yuē :“ dāng rén bù ràng yú shī 。

子曰:“君子貞而不諒。 zǐ yuē :“ jūn zǐ zhēn ér bù liàng 。

子曰:“事君,敬其事而後其食。 zǐ yuē :“ shì jūn , jìng qí shì ér hòu qí shí 。

子曰:“道不同,不相為謀。 zǐ yuē :“ dào bù tóng , bù xiāng wèi móu 。

子曰:“辭,達而已矣。 zǐ yuē :“ cí , dá ér yǐ yǐ 。

師冕見,及階,子曰:“階也。 shī miǎn jiàn , jí jiē , zǐ yuē :“ jiē yě 。
”及席,子曰:“席也。 ” jí xí , zǐ yuē :“ xí yě 。
”皆坐,子告之曰:“某在斯,某在斯。 ” jiē zuò , zi gào zhī yuē :“ mǒu zài sī , mǒu zài sī 。
”師冕出,子張問曰:“與師言之,道與? ” shī miǎn chū , zi zhāng wèn yuē :“ yǔ shī yán zhī , dào yǔ ?
”子曰:“然。 ” zǐ yuē :“ rán 。
固相師之道也。 gù xiàng shī zhī dào yě 。

results matching ""

    No results matching ""