微子第十八微子去之,箕子為之奴,比幹諫而死。 wēi zǐ qù zhī , jī zǐ wèi zhī nú , bǐ gàn jiàn ér sǐ 。
孔子曰:“殷有三仁焉。 kǒng zǐ yuē :“ yīn yǒu sān rén yān 。

柳下惠為士師,三黜,人曰:“子未可以去乎? liǔ xià huì wèi shì shī , sān chù , rén yuē :“ zi wèi kě yǐ qù hū ?
”曰:“直道而事人,焉往而不三黜; ” yuē :“ zhí dào ér shì rén , yān wǎng ér bù sān chù ;
枉道而事人,何必去父母之邦。 wǎng dào ér shì rén , hé bì qù fù mǔ zhī bāng 。

齊景公待孔子,曰:“若季氏則吾不能,以季孟之間待之。 qí jǐng gōng dài kǒng zǐ , yuē :“ ruò jì shì zé wú bù néng , yǐ jì mèng zhī jiān dài zhī 。
”曰:“吾老矣,不能用也。 ” yuē :“ wú lǎo yǐ , bù néng yòng yě 。
”孔子行。 ” kǒng zǐ xíng 。

齊人歸女樂,季桓子受之,三日不朝,孔子行。 qí rén guī nǚ lè , jì huán zi shòu zhī , sān rì bù cháo , kǒng zǐ xíng 。

楚狂接輿歌而過孔子曰:“鳳兮鳳兮,何德之衰。 chǔ kuáng jiē yú gē ér guò kǒng zǐ yuē :“ fèng xī fèng xī , hé dé zhī shuāi 。
往者不可諫,來者猶可追。 wǎng zhě bù kě jiàn , lái zhě yóu kě zhuī 。
已而已而,今之從政者殆而。 yǐ ér yǐ ér , jīn zhī cóng zhèng zhě dài ér 。
”孔子下,欲與之言,趨而避之,不得與之言。 ” kǒng zǐ xià , yù yǔ zhī yán , qū ér bì zhī , bù dé yǔ zhī yán 。

長沮桀溺藕而耕,孔子過之,使子路問津焉。 zhǎng jǔ jié nì ǒu ér gēng , kǒng zǐ guò zhī , shǐ zǐ lù wèn jīn yān 。
長沮曰:“夫執輿者為誰? zhǎng jǔ yuē :“ fū zhí yú zhě wèi shuí ?
”子路曰:“為孔丘。 ” zǐ lù yuē :“ wèi kǒng qiū 。
”曰:“是魯孔丘與? ” yuē :“ shì lǔ kǒng qiū yǔ ?
”曰:“是也。 ” yuē :“ shì yě 。
”曰:“是知津矣。 ” yuē :“ shì zhī jīn yǐ 。
”問於桀溺,桀溺曰:“子為誰? ” wèn yú jié nì , jié nì yuē :“ zi wèi shuí ?
”曰:“為仲由。 ” yuē :“ wèi zhòng yóu 。
”曰:“是魯孔丘之徒與? ” yuē :“ shì lǔ kǒng qiū zhī tú yǔ ?
”對曰:“然。 ” duì yuē :“ rán 。
”曰:“滔滔者天下皆是也,而誰以易之。 ” yuē :“ tāo tāo zhě tiān xià jiē shì yě , ér shuí yǐ yì zhī 。
且而與其從避人之士也,豈若從避世之士哉? qiě ér yǔ qí cóng bì rén zhī shì yě , qǐ ruò cóng bì shì zhī shì zāi ?
”猶而不輟。 ” yóu ér bù chuò 。
子路行以告,夫子憮然曰:“鳥獸不可與同群,吾非斯人之徒與而誰與? zǐ lù xíng yǐ gào , fū zǐ wǔ rán yuē :“ niǎo shòu bù kě yǔ tóng qún , wú fēi sī rén zhī tú yǔ ér shuí yǔ ?
天下有道,丘不與易也。 tiān xià yǒu dào , qiū bù yǔ yì yě 。

子路從而後,遇丈人,以杖和苕,子路問曰:“子見夫子乎? zǐ lù cóng ér hòu , yù zhàng rén , yǐ zhàng hé sháo , zǐ lù wèn yuē :“ zi jiàn fū zǐ hū ?
”丈人曰:“四體不勤,五谷不分,孰為夫子? ” zhàng rén yuē :“ sì tǐ bù qín , wǔ gǔ bù fēn , shú wèi fū zǐ ?
”植其杖而耘。 ” zhí qí zhàng ér yún 。
子路拱而立,止子路宿,殺雞為黍而食之,見其二子焉。 zǐ lù gǒng ér lì , zhǐ zǐ lù sù , shā jī wèi shǔ ér shí zhī , jiàn qí èr zi yān 。
明日,子路行以告,子曰:“隱者也。 míng rì , zǐ lù xíng yǐ gào , zǐ yuē :“ yǐn zhě yě 。
”使子路反見之,至則行矣。 ” shǐ zǐ lù fǎn jiàn zhī , zhì zé xíng yǐ 。
子路曰:“不仕無義。 zǐ lù yuē :“ bù shì wú yì 。
長幼之節,不可廢也。 zhǎng yòu zhī jié , bù kě fèi yě 。
君臣之義,如之何其廢之。 jūn chén zhī yì , rú zhī hé qí fèi zhī 。
欲潔其身,而亂大倫。 yù jié qí shēn , ér luàn dà lún 。
君子之仕也,行其義也,道之不行,已知之矣。 jūn zǐ zhī shì yě , xíng qí yì yě , dào zhī bù xíng , yǐ zhī zhī yǐ 。

逸民,伯夷、叔齊、虞仲、夷逸、朱張、柳下惠、少連。 yì mín , bó yí 、 shū qí 、 yú zhòng 、 yí yì 、 zhū zhāng 、 liǔ xià huì 、 shǎo lián 。
子曰:“不降其誌,不辱其身,伯夷、叔齊與? zǐ yuē :“ bù jiàng qí zhì , bù rǔ qí shēn , bó yí 、 shū qí yǔ ?
”謂柳下惠、少連:“降誌辱身矣。 ” wèi liǔ xià huì 、 shǎo lián :“ jiàng zhì rǔ shēn yǐ 。
言中倫,行中慮,其斯而已矣。 yán zhōng lún , xíng zhōng lǜ , qí sī ér yǐ yǐ 。
”謂虞仲、夷逸:“隱居放言,身中清,廢中權。 ” wèi yú zhòng 、 yí yì :“ yǐn jū fàng yán , shēn zhōng qīng , fèi zhōng quán 。
”“我則異於是,無可無不可。 ”“ wǒ zé yì yú shì , wú kě wú bù kě 。

太師摯適齊,亞飯幹適楚,三飯繚適蔡,四飯缺適秦,鼓方叔入於河,播鼓武入於漢,少師陽、擊磬襄入於海。 tài shī zhì shì qí , yà fàn gàn shì chǔ , sān fàn liáo shì cài , sì fàn quē shì qín , gǔ fāng shū rù yú hé , bō gǔ wǔ rù yú hàn , shǎo shī yáng 、 jī qìng xiāng rù yú hǎi 。

周公謂魯公曰:“君子不施其親,不使大臣怨乎不以。 zhōu gōng wèi lǔ gōng yuē :“ jūn zǐ bù shī qí qīn , bù shǐ dà chén yuàn hū bù yǐ 。
故舊無大故,則不棄也。 gù jiù wú dà gù , zé bù qì yě 。
無求備於壹人。 wú qiú bèi yú yī rén 。

周有八士:伯達、伯適、仲突、仲忽、叔夜、叔夏、季隨、季媧。 zhōu yǒu bā shì : bó dá 、 bó shì 、 zhòng tū 、 zhòng hū 、 shū yè 、 shū xià 、 jì suí 、 jì wā 。

results matching ""

    No results matching ""