十五 咸清对浊,苦对咸,一啓对三缄。 qīng duì zhuó , kǔ duì xián , yī qǐ duì sān jiān 。
烟蓑对雨笠,月榜对风帆。 yān suō duì yǔ lì , yuè bǎng duì fēng fān 。
莺睍睆,燕呢喃,柳杞对鬆杉。 yīng xiàn huàn , yàn ní nán , liǔ qǐ duì sōng shān 。
情深悲素扇,泪痛溼青衫。 qíng shēn bēi sù shàn , lèi tòng shī qīng shān 。
汉室既能分四姓,周朝何用叛三监。 hàn shì jì néng fēn sì xìng , zhōu cháo hé yòng pàn sān jiān 。
破的而探牛心,豪矜王济; pò dì ér tàn niú xīn , háo jīn wáng jì ;
竖竿以挂犊鼻,贫笑阮咸。 shù gān yǐ guà dú bí , pín xiào ruǎn xián 。

能对否,圣对贤,卫瓘对浑瑊。 néng duì fǒu , shèng duì xián , wèi guàn duì hún jiān 。
雀罗对鱼网,翠巘对苍岩。 què luó duì yú wǎng , cuì yǎn duì cāng yán 。
红罗帐,白布衫,笔格对书函。 hóng luó zhàng , bái bù shān , bǐ gé duì shū hán 。
蕊香蜂竞採,泥软燕争衔。 ruǐ xiāng fēng jìng cǎi , ní ruǎn yàn zhēng xián 。
凶孽誓清闻祖逖,王家能义有巫咸。 xiōng niè shì qīng wén zǔ tì , wáng jiā néng yì yǒu wū xián 。
溪叟新居,渔舍清幽临水岸; xī sǒu xīn jū , yú shě qīng yōu lín shuǐ àn ;
山僧久隐,梵宫寂寞倚云岩。 shān sēng jiǔ yǐn , fàn gōng jì mò yǐ yún yán 。

冠对带,帽对衫,议鲠对言谗。 guān duì dài , mào duì shān , yì gěng duì yán chán 。
行舟对御马,俗弊对民岩。 xíng zhōu duì yù mǎ , sú bì duì mín yán 。
鼠且硕,兔多毚,史册对书缄。 shǔ qiě shuò , tù duō chán , shǐ cè duì shū jiān 。
塞城闻奏角,江浦认归帆。 sāi chéng wén zòu jiǎo , jiāng pǔ rèn guī fān 。
河水一源形瀰瀰,泰山万仞势岩岩。 hé shuǐ yī yuán xíng mí mí , tài shān wàn rèn shì yán yán 。
郑爲武公,赋缁衣而美德; zhèng wèi wǔ gōng , fù zī yī ér měi dé ;
周因巷伯,歌贝锦以伤谗。 zhōu yīn xiàng bó , gē bèi jǐn yǐ shāng chán 。

results matching ""

    No results matching ""