五 歌山对水,海对河,雪竹对烟萝。 shān duì shuǐ , hǎi duì hé , xuě zhú duì yān luó 。
新欢对旧恨,痛饮对高歌。 xīn huān duì jiù hèn , tòng yǐn duì gāo gē 。
琴再抚,剑重磨,媚柳对枯荷。 qín zài fǔ , jiàn zhòng mó , mèi liǔ duì kū hé 。
荷盘从雨洗,柳线任风搓。 hé pán cóng yǔ xǐ , liǔ xiàn rèn fēng cuō 。
饮酒岂知欹醉帽,观棋不觉烂樵柯。 yǐn jiǔ qǐ zhī yī zuì mào , guān qí bù jué làn qiáo kē 。
山寺清幽,直踞千寻云岭; shān sì qīng yōu , zhí jù qiān xún yún lǐng ;
江楼宏敞,遥临万顷烟波。 jiāng lóu hóng chǎng , yáo lín wàn qǐng yān bō 。

繁对简,少对多,里咏对途歌。 fán duì jiǎn , shǎo duì duō , lǐ yǒng duì tú gē 。
宦情对旅况,银鹿对铜驼。 huàn qíng duì lǚ kuàng , yín lù duì tóng tuó 。
刺史鸭,将军鹅,玉律对金科。 cì shǐ yā , jiāng jūn é , yù lǜ duì jīn kē 。
古堤垂嚲柳,曲沼长新荷。 gǔ dī chuí duǒ liǔ , qū zhǎo zhǎng xīn hé 。
命驾吕因思叔夜,引车蔺爲避廉颇。 mìng jià lǚ yīn sī shū yè , yǐn chē lìn wèi bì lián pō 。
千尺水帘,今古无人能手卷; qiān chǐ shuǐ lián , jīn gǔ wú rén néng shǒu juàn ;
一轮月镜,乾坤何匠用功磨。 yī lún yuè jìng , qián kūn hé jiàng yòng gōng mó 。

霜对露,浪对波,径菊对池荷。 shuāng duì lù , làng duì bō , jìng jú duì chí hé 。
酒阑对歌罢,日暖对风和。 jiǔ lán duì gē bà , rì nuǎn duì fēng hé 。
樑父咏,楚狂歌,放鹤对观鹅。 liáng fù yǒng , chǔ kuáng gē , fàng hè duì guān é 。
史才推永叔,刀笔仰萧何。 shǐ cái tuī yǒng shū , dāo bǐ yǎng xiāo hé 。
种橘犹嫌千树少,寄梅谁信一枝多。 zhǒng jú yóu xián qiān shù shǎo , jì méi shuí xìn yī zhī duō 。
林下风生,黄髮村童推牧笠; lín xià fēng shēng , huáng fà cūn tóng tuī mù lì ;
江头日出,皓眉溪叟晒渔蓑。 jiāng tóu rì chū , hào méi xī sǒu shài yú suō 。

results matching ""

    No results matching ""