十三 覃千对百,两对三,地北对天南。 qiān duì bǎi , liǎng duì sān , dì běi duì tiān nán 。
佛堂对仙洞,道院对禅庵。 fó táng duì xiān dòng , dào yuàn duì chán ān 。
山泼黛,水浮蓝,雪岭对云潭。 shān pō dài , shuǐ fú lán , xuě lǐng duì yún tán 。
凤飞方翽翽,虎视已眈眈。 fèng fēi fāng huì huì , hǔ shì yǐ dān dān 。
窗下书生时讽咏,筵前酒客日耽酣。 chuāng xià shū shēng shí fěng yǒng , yán qián jiǔ kè rì dān hān 。
白草满郊,秋日牧徵人之马; bái cǎo mǎn jiāo , qiū rì mù zhēng rén zhī mǎ ;
绿桑盈亩,春时供农妇之蚕。 lǜ sāng yíng mǔ , chūn shí gōng nóng fù zhī cán 。

将对欲,可对堪,德被对恩覃。 jiāng duì yù , kě duì kān , dé bèi duì ēn tán 。
权衡对尺度,雪寺对云庵。 quán héng duì chǐ dù , xuě sì duì yún ān 。
安邑枣,洞庭柑,不愧对无惭。 ān yì zǎo , dòng tíng gān , bù kuì duì wú cán 。
魏徵能直谏,王衍善清谈。 wèi zhēng néng zhí jiàn , wáng yǎn shàn qīng tán 。
紫梨摘去从山北,丹荔传来自海南。 zǐ lí zhāi qù cóng shān běi , dān lì chuán lái zì hǎi nán 。
攘鸡非君子所爲,但当月一; rǎng jī fēi jūn zǐ suǒ wèi , dàn dāng yuè yī ;
养狙是山公之智,止用朝三。 yǎng jū shì shān gōng zhī zhì , zhǐ yòng cháo sān 。

中对外,北对南,贝母对宜男。 zhōng duì wài , běi duì nán , bèi mǔ duì yí nán 。
移山对浚井,谏苦对言甘。 yí shān duì jùn jǐng , jiàn kǔ duì yán gān 。
千取百,二爲三,魏尚对周堪。 qiān qǔ bǎi , èr wèi sān , wèi shàng duì zhōu kān 。
海门翻夕浪,山市拥晴岚。 hǎi mén fān xī làng , shān shì yōng qíng lán 。
新缔直投公子紵,旧交犹脱馆人骖。 xīn dì zhí tóu gōng zǐ zhù , jiù jiāo yóu tuō guǎn rén cān 。
文达淹通,已咏冰兮寒过水; wén dá yān tōng , yǐ yǒng bīng xī hán guò shuǐ ;
永和博雅,可知青者胜于蓝。 yǒng hé bó yǎ , kě zhī qīng zhě shèng yú lán 。

results matching ""

    No results matching ""