四 豪琴对瑟,剑对刀,地迥对天高。 qín duì sè , jiàn duì dāo , dì jiǒng duì tiān gāo 。
峨冠对博带,紫绶对绯袍。 é guān duì bó dài , zǐ shòu duì fēi páo 。
煎异茗,酌香醪,虎兕对猿猱。 jiān yì míng , zhuó xiāng láo , hǔ sì duì yuán náo 。
武夫攻骑射,野妇务蚕缫。 wǔ fū gōng qí shè , yě fù wù cán sāo 。
秋雨一川淇澳竹,春风两岸武陵桃。 qiū yǔ yī chuān qí ào zhú , chūn fēng liǎng àn wǔ líng táo 。
螺髻青浓,楼外晚山千仞; luó jì qīng nóng , lóu wài wǎn shān qiān rèn ;
鸭头绿腻,溪中春水半篙。 yā tóu lǜ nì , xī zhōng chūn shuǐ bàn gāo 。

刑对赏,贬对褒,破斧对徵袍。 xíng duì shǎng , biǎn duì bāo , pò fǔ duì zhēng páo 。
梧桐对橘柚,枳棘对蓬蒿。 wú tóng duì jú yòu , zhǐ jí duì péng hāo 。
雷焕剑,吕虔刀,橄榄对葡萄。 léi huàn jiàn , lǚ qián dāo , gǎn lǎn duì pú táo 。
一椽书舍小,百尺酒楼高。 yī chuán shū shě xiǎo , bǎi chǐ jiǔ lóu gāo 。
李白能诗时秉笔,刘伶爱酒每餺糟。 lǐ bái néng shī shí bǐng bǐ , liú líng ài jiǔ měi bó zāo 。
礼别尊卑,拱北衆星常灿灿; lǐ bié zūn bēi , gǒng běi zhòng xīng cháng càn càn ;
势分高下,朝东万水自滔滔。 shì fēn gāo xià , cháo dōng wàn shuǐ zì tāo tāo 。

瓜对果,李对桃,犬子对羊羔。 guā duì guǒ , lǐ duì táo , quǎn zǐ duì yáng gāo 。
春分对夏至,谷水对山涛。 chūn fēn duì xià zhì , gǔ shuǐ duì shān tāo 。
双凤翼,九牛毛,主逸对臣劳。 shuāng fèng yì , jiǔ niú máo , zhǔ yì duì chén láo 。
水流无限阔,山耸有馀高。 shuǐ liú wú xiàn kuò , shān sǒng yǒu yú gāo 。
雨打村童新牧笠,尘生边将旧徵袍。 yǔ dǎ cūn tóng xīn mù lì , chén shēng biān jiāng jiù zhēng páo 。
俊士居官,荣引鵷鸿之序; jùn shì jū guān , róng yǐn yuān hóng zhī xù ;
忠臣报国,誓殚犬马之劳。 zhōng chén bào guó , shì dān quǎn mǎ zhī láo 。

results matching ""

    No results matching ""