二 萧恭对慢,吝对骄,水远对山遥。 gōng duì màn , lìn duì jiāo , shuǐ yuǎn duì shān yáo 。
鬆轩对竹槛,雪赋对风谣。 sōng xuān duì zhú kǎn , xuě fù duì fēng yáo 。
乘五马,贯双鵰,烛灭对香消。 chéng wǔ mǎ , guàn shuāng diāo , zhú miè duì xiāng xiāo 。
明蟾常彻夜,骤雨不终朝。 míng chán cháng chè yè , zhòu yǔ bù zhōng cháo 。
楼阁天凉风飒飒,关河地隔雨潇潇。 lóu gé tiān liáng fēng sà sà , guān hé dì gé yǔ xiāo xiāo 。
几点鹭鸶,日暮常飞红蓼岸; jǐ diǎn lù sī , rì mù cháng fēi hóng liǎo àn ;
一双鸂鶒,春朝频泛绿杨桥。 yī shuāng xī chì , chūn cháo pín fàn lǜ yáng qiáo 。

开对落,暗对昭,赵瑟对虞韶。 kāi duì luò , àn duì zhāo , zhào sè duì yú sháo 。
轺车对驿骑,锦绣对琼瑶。 yáo chē duì yì qí , jǐn xiù duì qióng yáo 。
羞攘臂,懒折腰,范甑对颜瓢。 xiū rǎng bì , lǎn zhé yāo , fàn zèng duì yán piáo 。
寒天鸳帐酒,夜月凤台箫。 hán tiān yuān zhàng jiǔ , yè yuè fèng tái xiāo 。
舞女腰肢杨柳软,佳人颜貌海棠娇。 wǔ nǚ yāo zhī yáng liǔ ruǎn , jiā rén yán mào hǎi táng jiāo 。
豪客寻春,南陌草青香阵阵; háo kè xún chūn , nán mò cǎo qīng xiāng zhèn zhèn ;
閒人避暑,东堂蕉绿影摇摇。 xián rén bì shǔ , dōng táng jiāo lǜ yǐng yáo yáo 。

班对马,董对晁,夏昼对春宵。 bān duì mǎ , dǒng duì cháo , xià zhòu duì chūn xiāo 。
雷声对电影,麦穗对禾苗。 léi shēng duì diàn yǐng , mài suì duì hé miáo 。
八千路,廿四桥,总角对垂髫。 bā qiān lù , niàn sì qiáo , zǒng jiǎo duì chuí tiáo 。
露桃匀嫩脸,风柳舞纤腰。 lù táo yún nèn liǎn , fēng liǔ wǔ xiān yāo 。
贾谊赋成伤鵩鸟,周公诗就託鸱鴞。 jiǎ yì fù chéng shāng fú niǎo , zhōu gōng shī jiù tuō chī xiāo 。
幽寺寻僧,逸兴岂知俄尔尽; yōu sì xún sēng , yì xìng qǐ zhī é ěr jǐn ;
长亭送客,离魂不觉黯然消。 zhǎng tíng sòng kè , lí hún bù jué àn rán xiāo 。

results matching ""

    No results matching ""