七 阳高对下,短对长,柳影对花香。 gāo duì xià , duǎn duì zhǎng , liǔ yǐng duì huā xiāng 。
词人对赋客,五帝对三王。 cí rén duì fù kè , wǔ dì duì sān wáng 。
深院落,小池塘,晚眺对晨妆。 shēn yuàn luò , xiǎo chí táng , wǎn tiào duì chén zhuāng 。
绦霄唐帝殿,绿野晋公堂。 jiàng xiāo táng dì diàn , lǜ yě jìn gōng táng 。
寒集谢庄衣上雪,秋添潘岳鬓边霜。 hán jí xiè zhuāng yī shàng xuě , qiū tiān pān yuè bìn biān shuāng 。
人浴兰汤,事不忘于端午; rén yù lán tāng , shì bù wàng yú duān wǔ ;
客斟菊酒,兴常记于重阳。 kè zhēn jú jiǔ , xìng cháng jì yú zhòng yáng 。

尧对舜,禹对汤,晋宋对隋唐。 yáo duì shùn , yǔ duì tāng , jìn sòng duì suí táng 。
奇花对异卉,夏日对秋霜。 qí huā duì yì huì , xià rì duì qiū shuāng 。
八叉手,九迴肠,地久对天长。 bā chā shǒu , jiǔ huí cháng , dì jiǔ duì tiān zhǎng 。
一堤杨柳绿,三径菊花黄。 yī dī yáng liǔ lǜ , sān jìng jú huā huáng 。
闻鼓塞兵方战斗,听锺宫女正梳妆。 wén gǔ sāi bīng fāng zhàn dòu , tīng zhōng gōng nǚ zhèng shū zhuāng 。
春饮方归,纱帽半淹邻舍酒; chūn yǐn fāng guī , shā mào bàn yān lín shě jiǔ ;
早朝初退,衮衣微惹御炉香。 zǎo cháo chū tuì , gǔn yī wēi rě yù lú xiāng 。

荀对孟,老对庄,嚲柳对垂杨。 xún duì mèng , lǎo duì zhuāng , duǒ liǔ duì chuí yáng 。
仙宫对梵宇,小阁对长廊。 xiān gōng duì fàn yǔ , xiǎo gé duì zhǎng láng 。
风月窟,水云乡,蟋蟀对螳螂。 fēng yuè kū , shuǐ yún xiāng , xī shuài duì táng láng 。
暖烟香霭霭,寒烛影煌煌。 nuǎn yān xiāng ǎi ǎi , hán zhú yǐng huáng huáng 。
伍子欲酬渔父剑,韩生尝窃贾公香。 wǔ zi yù chóu yú fù jiàn , hán shēng cháng qiè jiǎ gōng xiāng 。
三月韶光,常忆花明柳媚; sān yuè sháo guāng , cháng yì huā míng liǔ mèi ;
一年好景,难忘橘绿橙黄。 yī nián hǎo jǐng , nán wàng jú lǜ chéng huáng 。

results matching ""

    No results matching ""